понеделник, 28 август 2017 г.

Дело за договорите на БФСки спечелено окончателноРЕШЕНИЕ

13492
София, 10/29/2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Цветко Главеев
изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
по адм. дело 15594/2011. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Образувано е по касационна жалба на Сдружение за дива природа "Балкани" (СДПБ), чрез председателя на Управителния му съвет, против решение № 4474/19.10.2011 г. по а.д. № 5489/2011 г. по описа на Административен съд София - град (АССГ).
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното решение състав на АССГ е отхвърлил жалбата на СДПБ против решение № 10/02.06.2011 г. на главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС), с което се отказва да се предостави искана информация по заявление вх. № ДИ-41-00-6/8/20.05.2011 г.
Недоволно от решението на АССГ, СДПБ го обжалва. Счита същото за неправилно поради допуснати от съда нарушения на материалния закон и необоснованост. Моли отмяната му, както и постановяване на решение по съществото на спора, с което се задължи главния секретар на МФВС да им предостави исканата обществена информация.
Ответната страна - главният секретар на МФВС, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба.
Прокурорът дава становище за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, състав на пето отделение (ВАС), за да се произнесе по касационната жалба, възприе установената от АССГ фактическа обстановка.
При правилно установеното от фактическа страна касационната жалба се явява основателна.
АССГ е приел, че след като исканата информация включва в себе си сключени между МФВС, съответно Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) договори с Българската федерация по ски (БФС), то тя във всички случаи засяга интересите на БФС. Федерацията се явява трето лице. Приел е също, че жалбоподателят не е представил доказателства за наличие на надделяващ обществен интерес, под формата на сигнали до компетентните органи, вкл. Сметната палата. Като краен извод е приел неоснователност на жалбата на СДПБ.
ВАС не възприема така изложените правни изводи на АССГ.
В конкретния случай се иска достъп до обществена информация от МФВС, което безспорно е задължен субект по силата на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. Тъй като със заявлението на СДПБ се иска информация "... относно всички договори, сключени между Вашето министерство (вкл. ДАМС преди 2009 г.) и БФС от 01.01.2007 г. до днешна дата, включваща номер и дата на договорите, както и предмета и цената на договорите..." и "документите, с които МФВС разполага, удостоверяващи изпълненията на задълженията на БФС по съответните договори", то в случая са налице условията за действие на законовата презумпция, въведена с § 1, т. 5, б. "е" от ДР на закона, че до доказване на противното, е налице "надделяващ обществен интерес". Последното е обусловено от обстоятелството, че исканата информация "е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3". Видно от текста на обжалваното решение, в него липсва позоваване на доказателства и не са изложени доводи, установяващи липсата на "надделяващ обществен интерес". Само при доказана липса на такъв, може да намери приложение чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, съгласно който липсата на изрично писмено съгласие от страна на третото лице, чиито интереси ще бъдат засегнати от предоставянето на достъп до исканата обществена информация препятства предоставянето `и. В противен случай и на основание чл. 31, ал. 5, пр. 2 от ЗДОИ, съгласието на третото лице не е необходимо, а информацията е дължима.
По изложените съображения, касационната жалба се явява основателна. Следва обжалваното решение да се отмени, като се отмени като незаконосъобразно и решение № 10/02.06.2011 г. на главния секретар на МФВС, а на основание чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ, се задължи същия да предостави исканата от СДПБ обществена информация, ако за това не липсват други пречки, непосочени в същото решение № 10/02.06.2011 г.
Предвид горното и на основание чл. 271, ал. 2 от АПК, ВАСРЕШИ:ОТМЕНЯ решение № 4474/19.10.2011 г. по а.д. № 5489/2011 г. по описа на Административен съд София - град и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 10/02.06.2011 г. на главния секретар на Министерство на физическото възпитание и спорта.
ЗАДЪЛЖАВА главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта, да предостави исканата със заявление вх. № ДИ-41-00-6/8/20.05.2011 г. на Сдружение за дива природа "Балкани", обществена информация.
Решението е окончателно.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Андрей Икономов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Диана Добрева
/п/ Еманоил МитевНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ