сряда, 30 декември 2009 г.

Как се случват нещата … за някои

С голямо притеснение научих, че след 10 януари автобуса до Алеко - No66 ще бъде спрян, като нерентабилен. http://www.sumc.bg/bg/news/42/prekratia

С това Цеко Минев и приятели все повече се приближават до цел номер 1 – никой да не може да се качва на Витоша освен чрез техните лифтове и то само, когато те решат да ги пуснат (пък и хората да не виждат какво се случва в планината). Този техен монопол над планината определено е доста изгоден планиран.

Причината за спирането, която се изтъква от центъра за градска мобилност много ми напомня за начина, по който беше приватизирана общинската "Въжени линии" (лифтовете също бяха обявени за нерентабилни). Пък и доста неубедително, все пак градският транспорт не беше ли 'социална придобивка', тоест субсидирана от държавата, а не 'рентабилен' бизнес.

Колкото до нерентабилноста – автобусът винаги е пълен, друг е въпросът, че шофьорите си прибират в джоба парите от байкърите. За всяко колело се плаща и тези пари се прибират от него. Освен това, като се има в предвид, че шофьора е някой селски тарикат, който краде останалата нафта, нещата стават прозрачни. А в рейса никога няма места от Драгалевци. Недоразуменията покрай тази линия са адски.

Ето как стояха нещата миналата година: билетът, ако беше двупосочен можеше да се купи само от Хладилника и то само в деня на пътуването. Съответно трябва да отида до Хладилника в същият ден, да си купя билета и да хвана рейса от Драгалевци, защото ми е по-близко. Освен това, този рейс се движи всеки ден, макар и да има само по 4-5 човека в делничен ден. През уийкендите със сигурност си избиват разходите. Но не, ние ще го закрием въобще, а не да го оставим да се движи само събота и неделя.

От цялата работа най-пострадали са пенсионерите, както съм писал и тук - Засегнати страни. Автобуса беше добър вариант за тях да се качат в планината... Е и байкърите, но за колела кой мисли.

Жалко е, че софиянци всъщност не са вече софиянци и хич не им пука, как им се отнема нещо тяхно...

Ето и връзка към петиция против спирането на автобусните линии:

http://bgpetition.com/peticia-avtobus-66/index.html

вторник, 22 декември 2009 г.

Решение за определяне на концесионер за изграждане на "Ски-зона с център Банско" на МС

В продължение на предишния пост Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско" реших да публикувам Решение за определяне на концесионер за изграждане на "Ски-зона с център Банско" на МС. Мотивите са ми същите, както и за предшестващият пост, а и НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР не поддържа никакви данни, така че е хубаво те да са достъпни поне някъде.

Решение за определяне на концесионер №738 от 09.11.2000 - РЕШЕНИЕ № 738 на Министерския съвет от 9.11.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиитевъв връзка с чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г. и бр. 48 от 2000 г.), и Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград (ДВ, бр. 61 от 2001 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез проведен конкурс "Юлен" - АД, Банско, което придобива особено право на ползване върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград, съгласно Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г.
2. Одобрява постигнатите при провеждането на конкурса условия, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 10 000 лв., платимо от концесионера до един месец от подписването на концесионния договор.
2.2. Годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, представляваща неразделна част от концесионния договор. Размерът на концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на концесионното възнаграждение чрез скала на R-фактор, като процентният размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2 на сто.
2.3. Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръжения. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т. 12.2 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
3. Концесионерът се задължава да направи инвестиции в размер не по- малък от 37 305 480 лв. за периода на концесията за изграждане на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за общественообслужващи и технологични сгради за осъществяване предмета на концесията съгласно т. 4.2 и 8.2.4 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г.
4. Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в размер 10 на сто от планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по т. 3 при условия съгласно концесионния договор.
5. Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер 25 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение.
6. На основание чл. 74, ал. 1, т. 5 от Закона за защитените територии концесионерът се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите 5 на сто от концесионното възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.
7. Упълномощава министъра на околната среда и водите да сключи концесионния договор с "Юлен" - АД, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник" при условията на това решение, Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. и конкурсното предложение на "Юлен" АД - Банско.
8. Освобождава внесения депозит за участие в конкурса на кандидата, класиран на второ място. Внесеният от "Юлен" - АД, паричен депозит за участие в конкурса се задържа и се прихваща от концесионното възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.
9. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд относно неговата законосъобразност в 7-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
10. При отказ на "Юлен" - АД, да сключи концесионния договор да бъде проведен нов конкурс за избор на концесионер.

Съобщение по чл. 11, ал. 1 от ЗК
Съобщение 40959 (ДВ, бр. 64 2001 г.)
Министерство ла околната среда и водите Евдокия Манева - министър на околната среда и водите, председател на конкурсната комисия, на основание чл. 19 ППЗК в изпълнение на Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград, обект - изключителна държавна собственост (ДВ, бр, 61 от 2001 г.), съобщава, че:
На 17.VIII.2001 г. в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, в заседателната зала на ет. 1 в 10 ч. ще се проведе присъствен конкурс за определяне на концесионер за концесия върху територия" част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград. конкурсните книжа се предоставят в съответствие с чл. 19а от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и срещу квитанция за заплащането им в стая 307 на ет. 3 в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, до 5 дни от датата на тази публикация в "Държавен вестник", като:
2.1. цената на конкурсните книжа е 500 лв. и се внася в касата на ШСЕ на ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 302, от 9 до 12 ч.
3. Заявленията за участие в конкурса се подават в деловодството на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, ет. 4, стая 403, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в срок до 30.VII.2001 г.
5.Депозитът за участие в конкурса е 5000 лв. и се внася по сметка на МОСВ № 5000138730, код 66196611, при БНБ - Централно управление, София.
5 Решението на комисията по опазването на определените изисквания или по необходимост от даване на срок за отстраняване на допуснати нередности да заявленията ш приложенията към тях ще бъде в писмен вид и ще се съобщава чрез връчване срещу подпис на заявителя в МОСВ, отдел "ПНОКВО", ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 307, от 10 до 17 ч. на 1.VIII.2001 г.
6. Решението за допускане до конкурс ще бъде в писмен вид и ще се съобщава чрез връчване срещу подпис на заявителя в МОСВ, отдел "ПНОКВО", ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 307, от 10 до 17 ч. на 8.VIII.2001 г.
7. Конкурсните предложения се представят в стая 403 на ет. 4 в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, в големия плик, приложен към конкурсните книжа, запечатан в ненадписан плик, най-късно до 17 ч. на 13.08.2001 г. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си по т. 3. Всеки кандидат представя конкурсното си предложение в два еднообразни екземпляра.
8. Конкурсните условия, подредени по реда на приоритета им, са:
8.1. организация за изпълнение на предвидените мероприятия в ТУП за "Ски-зона с център - Банско", вкл. и:
- готовност с проекти за листи и спортни съоръжения;
- готовност с таксационно описание на горско-дървесната растителност по видове сечи;
- срок за реализиране на планираните по ТУП мероприятия;
8.2. инвестиционна програма и материално-техническо обезпечаване на дейностите по експлоатацията на ски-зоната; финансово обезпечение за изпълнение на инвестиционната програма;
8.3. размерът на годишното концесионно възнаграждение, определен по приложената към конкурсната документация методика, и съгласно т. 12.2 от РМС № 514 от 2001 г.;
8.4. организация на дейностите по експлоатацията на ски-зоната,
свързани с дейностите във връзка с концесията;
8.5. кадрово осигуряване на дейностите.
9. За справkи - тел. 940-62-71, 940-63-71.

Предмет на концесията
Особеното право на ползване върху защитена територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград

Срок на концесията
30

Дата на сключване на концесионния договор
21.12.2001

Дата на влизане в сила на концесионния договор
21.12.2001

Условия за влизане в сила на концесионния договор
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Вид на обекта
защитен природен обект - национален парк

Наименование на обека
"Ски-зона" с център гр. Банско

Описание и границите на обекта
Територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград, представляваща част от Национален парк "Пирин", с площ от 99, 55 хектара, при граници съгласно одобрения със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г. на кмета на Община Банско териториалноустройствения план за извънселищна територия "Ски - зона с център гр.Банско", индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система "1970г." по чупките на външната граница на ски-зоната от която е изключена площта 2.2 хектара на:
а/ хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б/ база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна";
в/ база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
г/ база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д/ база "Академика" в местността "Църна могила";
е/ база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж/ база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з/ база "В иК"в местността "Мъртва поляна";
и/ база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог"';
к/ "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето", събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче.

Административна област
Благоевград

Община
Банско

Населено място
Банско

Адрес на обекта на концесия
"Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин"

Скици, планове, карти, схеми, и др.

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на околната среда и водите

Лице, представляващо органа
Министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на околната среда и водите

Допълнителна информация за органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., сключен между представляващата концедента - министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните директори "Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов

Имуществени права на концесионера
Право на достъп до обекта на концесията
Право да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с условията на концесията и функционалното предназначение на територията на ски-зоната.
Право да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на ски-зоната от националния парк.
Право на обезщетение, за извършените от него подобрения и инвестиции в обекта на концесия, при едностранно прекратяване на договора от страна на концедента, без вина на концесионера.

Имуществени задължения на концесионера
Да заплаща предвидените в настоящия договор концесионни възнаграждения.
Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по настоящия договор.
Да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологични изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията.
Да организира и изгради съгласувано с концедента и в съотвествие със Закона за устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични сгради за реализиране на предмета на концесия по одобрения териториалноустройствен план на извънселищната територия "Ски зона с център град Банско", одобрен със заповед № 09-13 /01.03.2001 год. На кмета на Община Банско (ДВ бр. 23/2001 год.), вкл.:
- за осъществяване на концесията следва да се извършат подобрения и инвестиции в размер на не по-малък от 37 305 480 лв. за периода на концесията използувани за изграждане на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обществено обслужващи и технологични сгради;
- подобренията и инвестициите се извършват съгласно етапен инвестиционен план, приложение към концесионния договор;
- концесионерът извършва за своя сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на концесионната територия;
- концесионерът следва да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски- зона с център гр. Банско";
- концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента.
Да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство, ползуване на строежите, водоползуване и други изискващите се с нормативен акт.
Да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползуване на ски-пистите и ски- трасетата и обслужващите ги съоръжения.
Да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната.
Да застрахова обекта на концесията съгласно действащото в страната законодателство.
Да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти съгласно представен и одобрен от концедента годишен инвестиционен план.
Да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към териториалноустройствения план на ски-зоната.
Да осигури разкриването на 73 нови работни места, от които 30 за персонал зает целогодишно и 43 за лица наети през активния туристически сезон. От 2005 г. броят на заетите да се увеличи до 141 души, от които 48 постоянен персонал и 93 лица наети през активния туристически сезон.
След изтичане срока на концесионния договор, концесионерът да предаде изградените от него ски писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични сгради, необременени с вещни тежести.

Имуществени права на концедента
Да получава определените концесионни възнаграждения, в сроковете и при условията, установени с концесионния договор.
Да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения.

Имуществени задължения на концедента
Няма

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера, в размер на 10 на сто от планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по чл.9 от настоящия договор в срок от един месец от влизане в сила на настоящия договор.
Изпълняване на част от инвестиционните намерения се удостоверява пред концедента с надлежни писмени доказателства.
При спор между концесионера и концедента за действителния размер на извършената инвестиция концедентът назначава за сметка на концесионера в 14 дневен срок от постъпване на искането независими експерти които да решат спора между страните. Неназначаването в указания срок на независими експерти се приема за безусловно приемане на отчетената част от инвестицията. Заключението на независимите експерти е задължително за двете страни.
След установяване на размера на инвестицията концесионерът предоставя на концедента нова банкова гаранция обезпечаваща 10 на сто от неизпълнената част от инвестицията, като предишната банкова гаранция се освобождава.
Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер на 25 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение. Паричната гаранция се внася по сметка, определена от концедента в срок до края на месец януари на годината, за която се дължи концесионното възнаграждение.
Гаранцията на инвестиционните намерения на концесионера обезпечава и изпълнението на задълженията на концесионера, свързани с опазването на защитената територия и околната среда.
В случай, че концесионерът не изпълни някое от задълженията си по този договор, концедента има право:
При неплащане в срок на концесионна вноска от дължимотоконцесионно възнаграждение, да извърши прихващане чрез едностранно волеизявление, отправено към банката, предоставила банковата гаранция, или съхраняваща паричната гаранция.
При констатирано неизпълнение на инвестиционната програма със забава повече от шест месеца, както и при констатирано неизпълнение на изискванията за опазване на околната среда и защитените със закон територии и обекти, да получи като обезщетение банковата, и/или парична гаранция чрез предвидената в в концесионния договор процедура за уведомяване на съответната банка.
При забавено плащане на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи освен реалното изпълнение и неустойка за забавеното плащане в размер на 10 пункта над основния лихвен процент на БНБ към датата на плащане на неустойката, върху дължимата сума.
Платените неустойки и реализирани банкови (парични) гаранции не лишават концедента от възможността, ако действително претърпените вреди и пропуснати ползи надхвърлят размера на обезщетението, да претендира за тях по общия исков ред.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Няма

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Концесията се прекратява преди изтичане на срока на договора (предсрочно прекратяване) в следните случаи:
- С погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използуване или за осъществяване на дейността.
- При прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет не даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник.
- При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера.
- При взаимно писмено съгласие на двете страни по този договор.
- По силата на съдебно решение.
- При настъпване на форсмажорни обстоятелства, констатирани от съответните компетентни органи последващо възникване на опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, или защитената територия и околната среда, водещи до невъзможност да се използва обекта на концесията съгласно неговото предназначение за ски-център.

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма

Концесионно плащане (възнаграждение)
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, съставляваща приложение към концесионния договор.

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т.12.2 от Решение №514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по обявена от концедента банкова сметка в определения срок.

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по обявена от концедента банкова сметка в определения срок.
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, съставляваща приложение към концесионния договор. Размерът на концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на концесионното възнаграждение, чрез скала на К - фактор, като процентният размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2на сто.
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т.12.2 от Решение №514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
Годишното концесионно възнаграждение е дължимо след изтичане на гратисния период до 31 декември 2004 год. съгласно т. 14 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 год.
Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера по сметка, изрично посочена от концедента, на две равни шестмесечни вноски както следва:
- Първа вноска /авансово плащане/ в размер на 50 на сто от годишното концесионно възнаграждение за предходния период, платима до 15 число на месец октомври на текущата година;
- Втора вноска, платима след приключване на финансовата година, но не по-късно от 15 число на месец април на годината, следваща отчетния период, като се приспадне авансово платеното концесионно възнаграждение.
На основание чл.74, ал.1, т.5 от Закона за защитените територии, концесионерът се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите 5 на сто от годишното концесионното възнаграждение, освен ако със закон не се предвижда друго в срок до 15 число на месец май на годината, следваща отчетния период.
Формулата за изчисляване на В-фактора е:
В-фактор = ПД/РД, където:
ПД е размерът на общите приходи от дейността, свързана с обекта на концесия, за отчетния период;
РД е размерът на общите присъщи разходи по дейността, свързана с експлоатация на обекта на концесия за отчетния период.
Чл. 10. Изчисленият В-фактор се прилага при определяне процента на концесионното възнаграждение в следните граници:

В-фактор Процент на концесионното
възнаграждение съгласно чл. 7
<1,00>3,00 3.50%

Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение, е разликата от приходите, реализирани в границите на обекта на концесия и направените разходи за тяхното формиране.
Приходите от дейността се определят от общия приход на реализираните през отчетния период брутни приходи от:
1. Продажби на услуги;
2. Продажби на стоки;
3. Наеми.
Разходите от дейността се определят от общата сума на реализираните през. отчетния период присъщи разходи по гр. 60 от националния сметкоплан.
Концесионното възнаграждение се определя и заплаща от концесионера по разработена във финансово-икономическия анализ на концесията и утвърдена от концедента отчетна форма, която съдържа показателите и алгоритъма за изчисляване на концесионното възнаграждение. Към отчетната форма се прилагат указания за: начина на определяне на значенията на показателите, техническите норми на съоръженията, и изискванията и правилата за определяне на разходите за дейноспа. Отчетната форма и указанията са неразделна част от концесионния договор.
В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, върху предоставената територия извън предвидените в концесионните анализи дейности, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността.с оглед на определяне на схемата, по която ще се преизчисли концесионното възнаграждение.
В случаите, когато през определен период, за който концесионерът дължи концесионно възнаграждение, не е извършвана стопанска дейност и няма реализирани приходи от продажби, при определянето на концесионното възнаграждение или на минималния му размер се използват брутните приходи и отчетените разходи от предходния отчетен период. Когато отчетният период, през който не са извършени продажби, е първи по ред от срока на концесията, концедентът ..........(останалите текстове ще се сканират и дадат допълнително)

Забележка
1. Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., сключен между представляващата концедента - министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните директори "Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов
2.Данни за инвестиционната програма на концесионера за материално-техническо обезпечаване на дейностите по експлоатация на ски-зоната
Стратегията за развитие на от "ЮЛЕН" АД, предвижда "Ски зона с център гр. Банско" да се развива в съответствие със съвременните стандарти и принципи на модерния ски-туризъм - обслужващите ски-туризма центрове да се локализират в по-ниските части на планините, а във високите части де се съсредоточат само ски-съоръженията. Инвестиционната програма, е изготвена съобразно възприетия модел и съществуващата в момента инженерна, спортна и туристическа инфраструктура на обекта, като разглежда реализирането на проекта в два аспекта:'
Първият, обхваща реализиране на минимални задължителни инвестиции, свързани с изграждане на инженерната инфраструктура в ски-зоната, опазване на обекта във връзка с неговото стопанисване и експлоатация в условията на концесионен режим, и рекултивация на предвидените за целта терени.
Вторият, разглежда инвестиционните мероприятия, свързани с търговската експлоатация на обекта - изграждане на спортни съоръжения, търговски обекти и обекти на капиталното строителство.
Постигането на стратегическите цели на дружеството за превръщането на гр.Банско в модерен ски-курорт са изразени чрез планираните инвестиционни мероприятия по год. и н и за Най-съществено значение за изпълнението на проекта за изграждане на "Ски-зона с център гр. Банско" са инвестиционните мероприятия, предвидени през първите четири години от периода на концесия, съвпадащи с етапите за реализирането им по ТУП и показани в Таблица №5. През останалите години от срока на концесия са планирани мероприятия по извършването на основни ремонти и реконструкции на изградената вече материална база, и доставка на технологично оборудване и стопански инвентар за обезпечаване на развиваните дейности.
През2001 г. инвестиционната програма предвижда:
o Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на нови ски-писти,н| - п. "Шилигарник-Плато", п. "Стара писта - корекция", п. "Детска писта- продължение", п. 1| "Плато- разширение съществуваща" ("Плато-север"). Предвижда се сечта на маркираните дървета да се изпълни от трети лица, по договор и под контрола на Дирекция НП "Пирин", "Юлен" АД се предвижда да извърши само почвоподготовка на пистите; Благоустрояване на паркинг в м. "Икришчанска поляна", с площ 202 кв.м. - предвижда се асфалтиране на тревната площ използвана за паркинг; Разширение на съществуващия трафопост в м. "Икришчанска поляна", посредством построяване на нова сграда до сегашния трафопост. Разширението се предвижда да осигурява мощност 2х400ква; Направа на водохващане в района на "Финална къща", което да се свърже посредством 50 м. водопровод с този за хотел "Тодорка"; Монтиране на резервоар за вода в м. "Икришчанска поляна"с вместимост 104 куб.м., който да подсигурява туристическите обекти в туристическото ядро, в моментите с консумация превишаваща дебита на водоизточника; Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в м. "Икришчанска поляна", с капацитет 57 куб.м./дн. - за филтриране на отпадъчните битови води.
o Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Седалкова въжена линия "Икрища-Плато"- поетапно за период от две години, Влек "Плато - Юг", Влек 11у "Балканиада", Влек "Стара писта - п. Бъндерица" - предвижда се да се продължи съществуващото съоръжение до връзката му сп. "Бъндерица", Влек "Детска писта - Стара писта" - предвижда се подмяна на съществуващия портативен влек "Детска писта" с нов; Сграда охрана м. "Икрище"; Сграда на "ПСС" в м. "Икрище". През годината се предвижда и: Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с предназначение на търговски обекти -12 броя в м. "Икришчанска поляна", 8 броя в м. "Шилигарника", и 2 броя в м. "Чалин валог"; Доставка на транспортни средства "Уаз"- 3 броя; Доставка на радиостанции за персонала на съоръженията, охраната и административни нужди -15 бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационни табла, които да се монтират при началната станция на кабинковия лифт и в м. "Икришчанска поляна"- 2 броя; Доставка на маршрутно-информационни табели за основните разклони и трасета на пистите - 5 броя; доставка на указателни табели за очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя; Доставка на ски- комплекти за ски-гардеробите - 600 броя.
През 2002 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи:трасиране и почвоподготовка на нови писти - п. "Бъндерица основно трасе" и п. "Бъндерица - ръкав до пътя"; Благоустрояване на паркинги - м. "Шилигарника" и район до "Стара писта" с обща пло6063 кв.м.; Изграждане на трасе за автомобилен път-отклонение до междинната станция на кабинковата въжена линия, с дължина 912 метра и ширина 9 м. - изграждането му се извършва поетапно за две години; разширение на съществуващия трафопост в м."Стара писта" с една трафокилия, което да осигури допълнително захранване с мощност 250 ква; изграждане на нов трафопосг в м. "Бъндеришка поляна" смощност4x400 ква; Направа на водохващане в близост до пътя за хижа "Бъндерица" и изграждане водопровод 1100 м. до местността "Бъндеришка поляна"; Изграждане на локална ПСОВ в м. "Паркинга", с капацитет 36 куб.м./дн.;
- Инвестиционни мероприятия, включващи доизграждане на седалковата въжена линия "Икрища-Плато", Влек "Бъндеришка поляна -път за х. Бъндерица", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поля на-Икрища"- предвижда се да изгради поетапно за период от две години, Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Тодорка" - предвижда се да изгради поетапно за период от две години, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна"- предвижда се да изгради поетапно за период от три години. През годината се предвижда и: Монтиране на преместваеми обемни клетки, с предназначение на ски-училища - 4 броя в м. "Икришчанска поляна" и 4 броя в м. "м "Бъндеришка поляна"; Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с предназначение за търговски обекти -10 броя в м. "Бъндеришка поляна" и 1 брой на п. "Бъндерица"; Доставка на снегоутьпкващи машини "Ра-трак" - 5 броя; Доставка на радиостанции - 15 бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационно табло за м. "Бъндеришка поляна" - 1 брой; Доставка на маршрутно-информационни табели за основните разклони и трасета на пистите - 5 броя; доставка на указателни табели за очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя.
През 2003 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристически ски-пътеки "Икрища-Междинна станция" и "Железен мост- Чалин валог"; Доизграждане а трасето за път до междинната станция на кабинковата въжена линия; Направа на водохващане м. "Бъндеришка поляна" и изграждане на водопровод с дължина 1 300 м. Водохващанията се предвижда да осигурят вода за санитарно-битови нужди за предвидените заведения за хранене, търговски обекти и други; Монтиране на резервоар за вода в м. "Бъндеришка поляна" с вместимост 104 куб.м.; Изграждане на локална ПСОВ в м. "Бъндеришка поляна" с капацитет 57 куб.м./дн.; Изграждане на изгледни площадки в района на връх "Тодорка"- м. "Платото";
Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Влек "п. Бъндерица-Тодорка", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Икрище"-доизграждане, тя се очаква да превозва туристите между дветеосновни туристически ядра-м. "Икришчанска поляна" и м. "Бъндеришка поляна", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Тодорка" - доизграждане, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна" - продължава изграждането на съоръжението; Седалкова въжена линия "Чалин валог- Междинна станция" подменя се съществуващия ски-влек с ново съоръжение; Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м. - предвижда се да изгради поетапно за период от две години; Комплекс начална станция на седалкова въжена линия "Икрище-Плато" със заведение за хранене; 3аведениезахраненем."Стара писта". През годината предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300 броя.
През 2004 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минималнизадължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристическа пътеки "Чалин Валог-Начална станция", "Икрище-Паркинга", "Паркинга-Бъндеришкй' поляна"; Благоустрояване на паркинг в м. "Бъндеришка поляна", с площ 2 543 кв.м.; |
o Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна" - доизграждане на съоръжението! Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м.-доизграждане; Комплекс крайна станция "Кабинка" с РЗП 780 кв.м.; Заведение захраненем. "Бъндеришка поляна". През годината се предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300 броя.
За периода от2005 г. до 2031 г. се предвиждат ежегодни инвестиции за подмяна на ски-гардеробите с по 300 нови комплекта гоидшно. Периодично през 7 години се подменя и останалия стопански инвентар - радиостанции, информационни и указателни табели. Всички инвестиционните мероприятия се предвижда да се изпълнят от "Юлен" АД, като инженерната инфраструктура остава в полза на държавата и не се включва в активите на дружеството.
Предвижда се при изпълнението на инвестиционната програма да се следва| последователността - заснемане и изготвяне на кадастрални планове, изграждане на инженерната инфраструктура, трасиране на писти и изграждане на спортни съоръжения, капитално строителство. Разпределението в етапността на реализация на отделните мероприятия е разчетено с тази последователност.
Инвестиционната програма на кандидат концесионера "ЮЛЕН" АД, предвижда през концесионния период да бъдат извършени минимални задължителни инвестиции в размер на 2 514 536 лева, инвестиционни мероприятия в размер на 34 790 944 лева, или общо инвестиции на сума 37 305 480 лева.
Инвестиционната програма обезпечава задължителните мероприятия като видове съоръжения с одобрени територии и трасета по прогнозни технически параметри и офертни цени.

Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил концесионния договор.

Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско"

За прегледност реших да публикувам Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско" на МС. Интересното е, че въпросното решение намерих изключително трудно, дано да е случайно. Считам, че темата за Банско и ски зоната там е доста относима към съдбата на Витоша, тъй като все пак става въпрос за едни и същи хора и бизнес интереси.


Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №514 от 03.07.2001 - РЕШЕНИЕ № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 10 от Закона за концесиите във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, определена с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г.
2. Определя общата концесионна площ в размер 99,55 ха съгласно териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система "1970 г." по чупките на външната граница на ски-зоната, съгласно приложението, от която е изключена площта 2,2 ха на:
а) хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б) база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна;
в) база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
г) база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д) база "Академика" в местността "Църна могила";
е) база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж) база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з) база "В и К" в местността "Мъртва поляна";
и) база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог";
к) "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето", събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче".
3. Изключените площи по т. 2, букви "а" - "к" да се индивидуализират с координатите на точките по чупките им в координатна система "1970 г." в приложение - неразделна част от концесионния договор.
4. Концесията да се осъществи при следните условия:
4.1. Концесионерът да извърши за своя сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на концесионната територия.
4.2. Концесионерът да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско".
4.3. Концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента.
5. Определя срок на концесията 30 години.
6. Начинът за определяне на концесионера е присъствен конкурс.
7. Определя депозит за участие в конкурса в размер 5000 лв. Депозитът да се преведе по банков път в банкова сметка, посочена в конкурсната документация по чл. 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на достъп до обекта на концесията;
8.1.2. да ползва по ред, определен от концедента, цялата документация, свързана с осъществяването на концесията;
8.1.3. да прекрати предсрочно концесионния договор при обективна или възникнала по вина на концедента невъзможност за осъществяване на концесията;
8.1.4. да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с условията на концесията и функционалното предназначение на територията на ски-зоната;
8.1.5. да наеме подизпълнители за осъществяване на отделни дейности;
8.1.6. да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на ски-зоната от националния парк;
8.1.7. да сезира концедента за негова пряка намеса, когато трети лица нарушават правата му, предоставени с концесионния договор.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да заплати предвидените концесионни възнаграждения, определени с решението;
8.2.2. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор;
8.2.3. да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологичните изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията;
8.2.4. да организира и изгради съгласувано с концедента и в съответствие със Закона за устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и общественообслужващи и технологични сгради за реализиране предмета на концесия по одобрения териториалноустройствен план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (ДВ, бр. 23 от 2001 г.);
8.2.5. да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство, ползване на строежите, водоползване и др., изискващи се с нормативен акт;
8.2.6. да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, установени съгласно действащото законодателство;
8.2.7. да осъществява концесията въз основа на предварително съгласувани с концедента комплексен план за развитие и инвестиционна програма;
8.2.8. да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползване на ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения;
8.2.9. да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната;
8.2.10. да застрахова обекта на концесията съгласно действащото законодателство;
8.2.11. да не предоставя на трети лица без разрешение от концедента документация и информация, получена с оглед осъществяването на концесията;
8.2.12. при наличие на форсмажорни обстоятелства да осигури на трети лица, посочени от концедента, извършване на необходимите действия;
8.2.13. да води самостоятелна счетоводна отчетност при осъществяването на концесията, включително предоставяне на периодични справки по ред, определен от концедента;
8.2.14. да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти съгласно представения и одобрен от концедента годишен инвестиционен план;
8.2.15. да осигурява пълно съдействие на лицата, които от името на държавата следва да контролират концесията;
8.2.16. да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към териториалноустройствения план на ски-зоната;
8.2.17. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и внедряване на нови технологии за експлоатация на ски-съоръженията, които намаляват рисковете при ползване на съоръженията от посетителите и от трудови злополуки;
8.2.18. след изтичането на срока на концесионния договор концесионерът да предаде изградените от него ски-писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и общественообслужващите и технологичните сгради, необременени с вещни тежести.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава определените концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.3.2. да контролира изпълнението на концесионния договор чрез упълномощени от него лица, както и да получава всякаква информация, свързана с изпълнението на концесионния договор;
8.3.3. да получава от концесионера справки за дължимите концесионни възнаграждения, изпълнените инвестиционни задължения, както и счетоводна справка-отчет за ползването на обекта;
8.3.4. да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при съществено неизпълнение на задълженията на концесионера, включително при неплащане на поне две дължими вноски по концесионното възнаграждение, или неизпълнени инвестиционни намерения.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да не препятства без основателни причини концесионера при изпълнението на концесионния договор;
8.4.2. да оказва необходимото съдействие на концесионера при изпълнението на концесионния договор;
8.4.3. да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.
9. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
10. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия:
10.1. Да реализира предвижданията на териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско".
10.2. Да спазва мерките и да осъществява мероприятията, предвидени в доклада за ОВОС към териториалноустройствения план на ски-зоната.
11. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
11.1. Парична гаранция в размер 1/4 от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение, която се представя от концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11.2. Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в размер 10 на сто от бъдещата инвестиция.
11.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и при нарушаване на условията по концесията.
11.4. Неустойки и лихви, дължими при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнение на отделните задължения се определят в концесионния договор.
11.5. Във всички случаи на неизпълнението от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 11.1 - 11.4 гаранции и обезщетение по общите правила.
12. Определя минимални размери на концесионното възнаграждение, както следва:
12.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 10 000 лв., дължимо от концесионера в срок до 1 месец от подписването на концесионния договор.
12.2. Годишните парични възнаграждения са изчислени въз основа на методология, представляваща неразделна част от концесионния договор, отчитаща приходи от и разходи за извършваната стопанска дейност върху територията - предмет на концесията, в размер не по-малко от 2 на сто, като конкретният размер се определя в зависимост от Р-фактор, установен в методологията за изчисляване на концесионното възнаграждение, но не по-малко от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
12.3. Минималният годишен размер на дължимото концесионно възнаграждение не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръжения.
13. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 2 шестмесечни вноски.
14. Определя гратисен период за заплащане на концесионни възнаграждения до 31 декември 2004 г.
15. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
16. Министърът на околната среда и водите да организира и проведе конкурс по чл. 8, ал. 2 от Закона за концесиите за определяне на концесионер.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ