вторник, 8 август 2017 г.

Виновните да платят сметката за „Калиакра“, настояват природозащитници


> Виновните да платят сметката за „Калиакра"
>  
> Не бива да страдат нито българската природа, нито икономическото развитие на Добруджа
>
> София, 8 август 2017 г. – Коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" настоява виновните за създалата се ситуация в Калиакра да понесат отговорността.
>  
> Категорично се противопоставяме на опита нарушителите, заради които България бе осъдена от Съда на Европейския съюз, да бъдат прикрити, като проблемите се прехвърлят от здравата глава на болната. За да се защитят няколко проекта, изградени в нарушения на законодателството, се направи опит да се настрои обществеността срещу учените от БАН, а и срещу европейската екологична мрежа и правилата на Общността. Напълно невярно е, че опазването на природата пречи на икономическото развитие на Крайморска Добруджа. Напротив, просперитетът на района се обуславя от уникалните му природни дадености.
>  
> За да се избегне повтаряне на тази непрятна ситуация в 340 други случая, природозащитниците се обединиха около 18 съвсем конкретни искания, които представиха във вторник на срещата при премиера Бойко Борисов.
>  
> Сред тези искания са придържане към европейските политики за опазване на околната среда и към седемте досегашни решения на Министерски съвет относно мрежата Натура 2000.
>  
> Необходимо е Министерството на околната среда и водите да се извини на учените от Българската академия на науките, които бяха оклеветени и нападани заради грешки в комуникацията, излязла от самото министерство.
>  
> Трябва да бъдат премахнати инвестиционните проекти, довели да осъждане на България, а фирмите получилидържавна помощ под формата на субсидирани цени да я възстановят.
>  
> С цел предотвратяване на нови наказателни процедури и решения на съда огледални на Решение на Съда от 14 януари 2016 г. МОСВ ускори процеса по разглеждане на предложенията за създаване на защитени зони за попълване на непълнотите установени от биогеографските семинари и допълването на територията на Защитена зона Рила съгласно границите на ОВМ[1].
>  
>  
> Нещо повече, държавата трябва да потърси правата си и да поиска обезщетения от експерти и служители, които не са изпълнили задълженията си и са изготвили и одобрили доклади за оценка на въздействието върху околната среда, заради които България е осъдена от Съда на Европейския съюз.
>
>  
> ________________________________
> [1] : „Орнитологично важно място – територия с международна значимост за опазване наптиците, описана по стандартна международна методика на БърдЛайф Интернешънъл (§1, „Орнитологично важно място – територия с международна значимост за опазване наптиците, описана по стандартна международна методика на БърдЛайф Интернешънъл (§1т.28 от Закона за биологичното разнообразие); съгласно чл.3, ал.2 на ЗБР те се включват с приоритет в Националната екологична мрежа."
>  
> Пълен списък на исканията, около които се обедини Коалиция „За да остане природа в България", и които бяха връчени на срещата при Министър-председателя:
>  
> За да се избегне повторение на тази ситуация, чието разрешаване изисква огромни ресурси и вреди на интересите на държавата, Министерството на околната среда и водите трябва да ускори процеса по издаване на заповеди за обявяване на всички необявени 225 зони по Натура 2000 с ясни режими по отношение на застрояването, които да допълнят обявените за 10 години 127 заповеди и до 2019 да имаме реално изградена национална екологична мрежа. 
> Всички заинтересовани страни  декларираме, че България се придържа към европейските политики за опазване на природата и биологичното разнообразие потвърдени и от приетият от тази година от всички органи за съюза Плана за действие за природата , хората и икономиката . Всички анти-европейски твърдения как  българската природа и европейската екологична мрежа Натура 2000 са "бомби" и "спират развитието" ще останат в миналото.
> Всички заинтересовани се обединяваме и потвърждаваме всички досегашни седем решения за създаване и развитие на мрежата Натура 2000 в България на Министерски съвет  (№122/02.03.2007 г., № 661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г., № 811/16.11.2010 г. и № 335/26.05.2011 г., № 660/01.11.2013 г. и № 678/07.11.2013 г.), изготвени на основата на предложения от  държавни органи, научни и обществени организации събрани в периода 2002 – 2006 година, които са анализирани,  верифицирани  и допълнени от БАН в два възложени от МОСВ задачи през 2007 и 2010 г., приети от Националния съвет за биологично разнообразие и впоследствие потвърдени от ETCNC и ЕК и включени в решенията на комисията от биогеографските семинари.
> МОСВ  да се извини на учените от БАН, че допусна в изпълнение на негова заповед същите да бъдат малтретирани, нападани и  оклеветени незаслужено  заради грешките в прессъобщенията на МОСВ.
> Заповедите за обявяване на защитени зони са ключов документ , както за управлението, така и за финансирането на Натура 2000 поради което МОСВ ще ускори процеса за издаване на заповед за обявяване на защитена зона "Комплекс Калиакра" с ясни режими и зониране. Само и единствено след като има  издадени заповеди за трите защитени зони може да се премине към приемане на интегрираният им план за управление.
> С цел предотвратяване на нови наказателни процедури и решения на съда огледални на Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г. МОСВ ще интензифицира процеса по разглеждане на предложенията за създаване на защитени зони за попълване на непълнотите установени от биогеографските семинари и допълването на територията на Защитена зона Рила съгласно границите на ОВМ.
> С цел предотвратяване на нови наказателни процедури и в изпълнение на установеното от Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г. липса на методика за оценка на кумулативните ефекти, МОСВ ще ускори процеса по издаване на методика за оценка на кумулативния ефект.
> С цел намаляване на скритите интереси от разпоредбите на Интегрираният план за управление МС ще предприеме бързи стъпки за възстановяване на незаконната държавна помощ вследствие заменки на гори съгласно РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5.09.2014 година   ОТНОСНО СХЕМА ЗА ПОМОЩ  № SA.26212 (2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 (2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 176/B/08)  приведена в действие от Република България при замените на горска земя 
> МОСВ и МЗХ да развият подзаконовата нормативна база с цел промяната на НТП в защитените зони да подлежи на преценка необходимостта от ОС за трайно затревените площи.
> МЗХ и МРРБ да предложат промени в  актовете свързани със ЗУТ, З0ЗЗ и ЗСПЗЗ ,  които да гарантират връщане обратно като земеделски земи на имотите с променено предназначение з а които 6 години по-късно не е почнало строителство  или имотите за които ОУП не са потвърдили предназначението им за застрояване.
> Всички понто-сарматски степи, които от пасища са направени на орна земя или вкарани в регулация в срок от 3 месеца да бъдат декларирани като пасища и включени в слоя за постоянно затревени площи.
> МОСВ да ускори процеса по издаване на заповеди за обявяване на всички необявени 225 зони зони с ясни режими по отношение на застрояването, които да допълнят обявените за 10 години 127 заповеди и до 2019 да имаме реално изградена национална екологична мрежа. 
> Инвестиционните проекти, довели да осъждане на България, да се премахнат, а фирмите получили  държавна помощ под формата на субсидирани цени да я възстановят.
> МОСВ да се открие спешно процедурата по ОПОС за изкупуване на земи и обезщетяване на собственици физически лица постоянно регистрирани в общината, които не желаят да са в Натура 2000. Закупените земи да бъдат категоризирани като държавна публична собственост.
>  
>
>
> Допълнителна информация:
> В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

> Copyright © 2017 WWF България, Всички права запазени.

неделя, 6 август 2017 г.

Изказване на Евдокия Манева заседание 432 от дата 03.12.2004г в Народното Събрание

По принцип Манева е мие безкрайно неприятна и в последните години ни обижда, плюе, дори съм се заяждал открито с нея.  С една дума играе в отбора на Цеко и точно поради това, тези нейни думи са толкова ценни.Изказване на Евдокия Манева заседание 432 от дата 03.12.2004г в Народното Събрание за нарушенита на концесията в БАНСКО: ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, госпожо министър! Вече д
ва пъти се обръщам към Вас с призив да изпълните функциите си и да спрете безобразията в Национален парк “Пирин”, свързани с концесията на ски-зоната в гр. Банско. През м. септември на мой въпрос за обектите, които се изграждат в този район, Вие в писмен вид отговорихте, че се изграждат три обекта. Всъщност нещата стоят съвсем различно и в този район се работи върху 11 обекта, 8 от които са незаконни. Ще спомена ски-пътя “Бъндеришка поляна” – Банско, специално ще обърна внимание на седалковата въжена линия за ски-пистата “Железен мост-Платото”, които са изрично забранени с решението по ОВОС, които са извън териториално-устройствения план и засягат резервата “Юлен”, да спомена седалковата въжена линия “Бъндеришка поляна-Коларски път”, пътната връзка горната станция на кабинкова въжена линия “Бъндиришка поляна” и т.н. Това са обекти – ново строителство, които са извън териториално-устройствения план. Нито един от тези обекти не е в териториално-устройствения план.
Освен това всички обекти, които са в концесията, не се изпълняват съгласно изискванията. Нарушенията са повсеместни. Отново ще дам само един пример – начина на изграждане на основната писта “Бъндеришка поляна” – връх “Тодорка”, който въпреки че е разрешен да се изпълни в ширина 30 метра, е изпълнен на ширина 150 метра, в резултат на което са започнали активни свлачищни процеси. В момента се извършва моделиране на пистата, което е абсолютно забранено с решението по ОВОС.
Такива нарушения има и по всички останали обекти, по резервоара за вода и т.н. Никъде по строителните обекти не е извършена рекултивация. http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/838

сряда, 2 август 2017 г.

Две министерства молят на крака ЮНЕСКО да допусне строителство на още писти и лифтове в Национален парк Пирин

София, 7 септември 2015 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" е възмутена, че министерствата на туризма и на спорта са молили ЮНЕСКО да изключи още части от Национален парк Пирин от обекта на световното природно наследство, за да могат да се построят нови ски зони. В отговор директорът на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО е попарил исканията на българските представители.

 

Скандалното е, че в срещата не е участвал представител на екоминистерството, което отговаря за националния парк и за обектите на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Идеята за изключване на нови части от Пирин от обекта на ЮНЕСКО никога не е предлагана за обсъждане на българското общество.

 

Природозащитниците научиха от официална кореспонденция с държавните институции, че на 15 юли 2015 г. в Париж директорите на "Административно правно обслужване" в министерствата на туризма и на спорта заедно с шефа на фирмата, която подготвя новия план за управление на Национален парк Пирин, са предложили на директора на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО Кишоре Рао сериозно орязване на световното наследство в Пирин.

 

В протокола от срещата на българските представители с Рао се вижда, че с него е тествана идеята новите туристически зони, планирани от фирмата „Пролес инженеринг", които ще заемат 10% от територията в Национален парк Пирин, да бъдат изключени от обекта на световното природно наследство.

 

Министерствата на туризма и спорта отдавна лобират без притеснения за разширението на ски зона в Банско върху други части на Национален парк Пирин. В момента това е забранено от Закона за защитените територии и от сега действащия план за управление на националния парк.

 

ЮНЕСКО изключи ски зоните над Банско и Добринище от обекта на световното наследство през 2010 г., тъй като счете, че природата там е безвъзратно унищожена и урбанизирана.

 

Отговорът на Кишоре Рао от ЮНЕСКО обаче полива със студена вода щенията на българските представители:

 

Ако Министерство на туризма иска да развива туризъм, не е необходимо той да бъде в границите на обекта за световно наследство Пирин - за това имате цялата останала територия на страната.

 

Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО изисква детайлни планове за управление на всички зони и ако планът за Пирин предвижда туристическа дейност, е необходимо той да има оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). В момента изработеният проект на нов план за управление на Национален парк Пирин нито е детайлен, нито има доклад за оценка за въздействие върху околната среда

 

– В този си вид проектът на план за управление на Национален парк Пирин е неприемлив.

 

– България е предложила и Конвенцията е приела, че в границите на обекта на наследството Пирин няма да се развива ски спорт, но предложението, обсъждано сега, е точно обратното на тази позиция.

 

Официално министерството на туризма обяснява, че е пратило свой служител до Париж, за да „бъдем наясно с процесите и изработването на плана за управление на парка".

 

Коалицията „За да остане природа в България" пита министъра на туризма Николина Ангелкова:

 

- Кой е Вашият работодател? Явно не е данъкоплатецът, защото не сте представяли пред обществото идеите за намаляване на обекта на световното наследство Национален парк Пирин. Не е и Министерски съвет, защото и там не са дискутирани.

 

– Въобще информирахте ли Министерство на околната среда и водите за резултатите от проведената среща с ЮНЕСКО в Париж?

 

- Досегашните опити на Министерство на туризма за покровителство над идеите за застрояване на защитените територии явно не се дължат само на младостта и неопитността на служителите му. Кой определя Вашия дневен ред, министър Ангелкова?

 

Национален парк Пирин е обявен като Обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. с площ 24 000 хектара. Площта на Национален парк Пирин като защитена територия съгласно българското законодателство е над 40 000 хектара.

 

Допълнителна информация:

– Протокол от срещата в Париж – http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/otgovor-ot-mvnr-po-zdoi-s-protokol-ot-sreshta-v-parizh-s-yunesko-i-razrabotvashtite-pu

– Информация от Министерство на туризма – http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/otgovor-ot-mt-po-zdoi-za-sreshta-v-parizh-s-yunesko-za-pu-pirin-avgust-2015

понеделник, 24 юли 2017 г.

Протест на риболовците: „Язовир Яденица??? Не искаме още един „Цанков камък” на шията ни!”

Протест на риболовците: „Язовир Яденица??? Не искаме още един „Цанков камък" на шията ни!"

НЕК готви далавера „Цанков камък" II -  язовир „Яденица" в Рила планина, а медувременно пресуши вече два пъти река Въча под Цанков камък и всичката риба в реката измря.

 

Сдружението на пъстървовите риболовци „Балканка" организира на 25 юли 2017 /вторник/, от 8.00 до 9.30 ч. пред сградата на Министерството на околната среда и водите на бул. „Мария Луиза" №22,  протест против изтребването на пъстървата в река Въча, заради язовир „Цанков камък", и против допускането следващата подобна далавера с язовир „Яденица".

 

Скандалният язовир „Цанков камък" не само коства на всички ни милиард, но е и причина за унищожението на популацията от пъстърва по река Въча, недоволстват въдичарите.  Течащият като решето заради карстовите скали язовир е пресушен от НЕК, за поредното търсене откъде изтича водата, въпреки бетониране на леглото му.  Язовирът се изпуска с прекъсвания, като в коритото на реката под него ту тече бясна вода, ту е сухо като барут.

 

При първото спиране на водата преди две седмици тонове риба останаха на сухо и измряха, за да бъдат отнесени при последвалото ново изпускане. В края на миналата седмица НЕК отново пресуши реката, като този път рибари заснеха бедствието.  МОСВ беше информирано още първия път и не направи абсолютно НИЩО!

 

Потресаващите кадри, може да видите тук: http://dams.reki.bg/0497-dam/2017-07-15.  На същия участък под язовирната стена се провеждат републиканските първенства по риболов на пъстърва и мястото е зарибено с пари на въдичари и със средства от Българската федерация по риболовни спортове.

 

Без да обелват и дума за престъпното начинание да се построи язовир, който тече, от НЕК се оправдават с поредния ремонт и продължават да наливат пари в безумната гордост на съвременната българска хидротехника, унищожаващо балканска пъстърва.

 

Риболовците излизат и против повтарянето на далаверата „Цанков камък", този път в Рила планина.  На заседание в МОСВ на 25 юли се очаква да одобрят скандалния доклад по ОВОС за проектирания яз. „Яденица", който напълно ще съсипе едноименната река.  Под благовидния предлог за увеличаване на капацитета на ПАВЕЦ „Белмекен", управляващите готвят страшна далавера, точно повтаряща престъплението „Цанков камък"!

 

„Яденица" ще бъде построен в геоложки условия, по лоши от карста на Въча.  Множеството разломи, тектонски нарушения и пукнатини в ложето на язовира гарантират, че и той ще глътне стотици милиони за бетонирането на цялото му корито, а бездънната далавера на „ремонтни" запълвания ще продължава с години.  За пъстървата, за съществуващата защитена зона от Натура 2000 „Яденица" или за нарочно необявената зона от Натура 2000 „Рила Буфер", които ще бъдат унищожени, както и за опазването на природата, никой не мисли. Още по-малко се мисли за средствата на данъкоплатците, които ще се изхарчат безумно.

 

Съвременната българска хидротехническа мисъл явно се е съюзила в умисъл да загроби чрез ново епохално източване на държавни и европейски средства няколкостотин милиона досущ като баш хидролога на републиката.  Проктът за яз. „Яденица" е чудовищно неефективен: стената на язовира ще е с обем 2.5 млн. м3, а ще завирява едва 9.2 млн. м3.  От тях ще се ползва едва половината.  Отношението на полезен обем вода, към обем на стената и към мъртъв обем, определя язовира като най-глупавият в света!

 

Не стига това, но язовир „Яденица" ще се строи в опасна сеизмична зона.  Яденишкият разлом, широк около 30 /трийсет/ метра, минава по ръба на язовира до стената. При такива условия нормите за проектиране на съоръжения ЗАБРАНЯВАТ строителството на язовири, заради рисковете за населените места по течението!

 

Протестът ще е пред МОСВ, защото по цитираните проблеми и по много други, риболовците от Балканка са внесли в МОСВ възражение, като резюме на най-важните проблеми, може да прочетет тук http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/2017_07_23_Yadenitsa_RESUME.pdf.

 

Описаните проблеми обаче, няма да попречат на Висшия Експертен Екологичен Съвет на МОСВ да одобри докладите за поредното престъпление. Защото ще има достатъчно пари за проектанти, консултанти, експерти, проучватели, строители, доставчици и т.н.  

 

Припомняме предходно безумие в Рила - деривация „Джерман-Скакавица". За да се докаже нуждата от нея, София бе оставена на воден режим от кмет - професор в Хидротехнически факултет на УАСГ.  Без да са събрали и една капка вода, днес водохващанията на деривацията се разпадат!

 

Сдружение Балканка се надява и прокуратурата да се задейства по двата случая, както и по случая с каскадата „Джерман-Скакавица". Да се види кой ги е проектирал, кой им е писал докладите по ОВОС, кой ги е одобрил и пр., и да им се потърси отговорност на тия мошеници!

 

Ако на дадено място у нас при социализма не е бил построен язовир, има важни причини за това! Сега НЕК ги търси при „Цанков камък" и не може да ги намери, защото там ще продължи да тече.

 

А Язовир Яденица е много по-глупав, ще тече по същия начин, но е и много по-опасен от гледна точка на сеизмичния риск!

сряда, 29 март 2017 г.

From Oslo to Paris, these major cities have plans to go car-free

https://www.weforum.org/agenda/2017/02/these-major-cities-are-starting-to-go-car-free

Friday 10 February 2017
In late 2016, Madrid's Mayor Manuela Carmena reiterated her plan to kick personal cars out of the city center.
On Spanish radio network Cadena Ser, she confirmed that Madrid's main avenue, the Gran Vía, will only allow access to bikes, buses, and taxis before she leaves office in May 2019. It's part of a larger effort to ban all diesel cars in Madrid by 2025.
But the Spanish city is not the only one getting ready to take the car-free plunge. Urban planners and policy makers around the world have started to brainstorm ways that cities can create more space for pedestrians and lower CO2 emissions from diesel.

Here are 12 cities leading the car-free movement.

вторник, 28 март 2017 г.

Снимки от строежа на шестицата на Банско

Снимките не са мои, а на Мони.  Моля преди ползване да ми пишете

ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 - 2020 II

ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

4. Определяне на потенциала за намаление на СО2 емисиите

4.1. Анализ на производството, преноса и потреблението на енергия в сгради

От общия брой сгради на територията на Столична община към 2007 г., процентното разпределение на общински сгради и броят им е както следва:

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ