четвъртък, 30 юни 2011 г.

Свързани лица

Многократно съм писал за доказаните връзки между „Юлен” АД и „Витоша ски” АД (Тук, Тук, Тук и Тук) . Но наскоро излезе още една връзка, която за пълнота допълвам, за да може и зомбираните хора да проумеят, че едни и същи люде безчинстват и унищожават и че щом са си позволили да направят пъти по-голяма зоната над Банско, то съвсем същата съдба ще сполети и милата ни планина Витоша. Който не го е разбрал е или наивен или безочлив.

По принцип за държавата може и да изглежда, че Цеко Минев няма общо с „Витоша ски” АД, нищо, че неговата си банка е дала заем на „Витоша ски” АД, а неговата си „Перлаинвест” ООД е основен доставчик на същото. Ама това са подробности

Та ето и инфото:

Според справка в Търговския регистър офшорките, които стоят зад „Юлен” АД, „Витоша ски” АД и Първа инвестиционна банка са регистрирани на един и същ адрес. Това е практика за този тип перачници на пари, но мисля че за този казус случайностите са изключени:

Маренго Трейдинг ЛТД (държи 60 % Юлен) и  
Легнано Ентърпрайсис ЛТД (държи 8 % ПИБ)
Тези две дружества са с регистрационен адрес: Cyprus, Nicosia, Michalakopoulou Street 12

T.A.K. Services LTD (държи 30 % Юлен),
Елора Мениджмънт ЛТД (държи 67 % Витоша ски),
Доминико Венчърс (държи 7 % ПИБ) и
Рафаела Консултантс (държи 7 % ПИБ)
И четирите имат общ регистрационен адрес:
British Virgin Islands, Tortola island, Road Town, Trident Chambers Wickhams Cay, PO Box 146.

Колкото до това, което става в държавата ни, аз отдавана писах, че плутокрацията в нашата държава в лицето на Пожарникаря е достигнал своя апогей. С това си действие настоящето правителство стана практически нелегитимно, тъй като суверена (тоест народа) е твърдо против. Но това не е новина:
Моят човек - неговата власт
Да си напазаруваш министър или как ските станаха новият любим спорт на държавата


Така, защо обаче е важно да се докаже, че тези фирми са свързани помежду си лица?

Много е просто, като се започне от Търговския закон и ЗАКОНА за кредитните институции (демек закона за банките), мине се през ЗАКОНА срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, КОДЕКС за застраховането, ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и се стигне до НАРЕДБА № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките и още няколко такива, те всичките третират въпроса за свързаните лице, сделките между тях, тяхното данъчно облагане и най-вече невероятните възможности за злоупотреби и пране на пари, които транзакциите между такива лица могат да осъществят. С други думи, имаме няколко офшорки и една банка. Те си въртят на ужким едни пари, отчитат разходи, репатрират печалби (тоест изнасят ги), не плащат данъци, но се водят „национално отговорен бизнес”. (Впрочем аз и за това съм писал преди за това Как се перат парите Става въпрос за странните договори и отчетени разходи между свързаните около Витоша ски фирми, като се базирам на публичната информация от Търговския регистър.) Обърнете внимание и на още нещо, на банката и е забранено да дава на едно или няколко свързани лица повече от определен процент от капитала си. Само че, когато тези фирми на хартия изглеждат различни, законът се заобикаля. Помните ли, че ПИБ даде към 300 млн., за да се купи „Кремиковци”? ама не се намери връзка между „Надин” и купувача. Впрочем твърди се, че експозициите на тази банка към фирми, свързани с Христо Ковачки също са значителни и реално са забаранени по смисъла на закона. Ама кой ли ти гледа?

Представям ви и един кратък преглед на правната уредба на легалния термин „свързани лица”:

"Свързани лица" по смисъла на ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
10. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Към този списък Закона за кредитните институции допълва също и:
11. лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
12. лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
13. лицата, едното от които е търговски представител на другото.
14. „Лица, действащи съгласувано" са две или повече лица, за които според характера на отношенията между тях или между всяко от тях и трето лице според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки може да се направи основателно предположение, че те упражняват или ще упражняват правата по притежаваните от тях акции в банката в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение с друг акционер. Такива са и свързаните лица.
15. "Икономически свързани лица" са две или повече лица, които са носители на общ риск, тъй като са финансово(делово) обвързани по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си.

В НАРЕДБА № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници са добавени
16. "Група свързани лица" е, когато две или повече физически или юридически лица, за които може да се счита, че представляват единичен риск, тъй като те дотолкова са взаимно свързани, че възникването на финансови проблеми за едното, включително при финансиране или погасяване на задълженията му може да доведе до финансови затруднения при изплащането на задължения или финансирането на дейността на едно или повече от другите лица в групата.

ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти добавя и
17. роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари включва
18. лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство - ББ и Цветелинка?!?! нещо, а?;
19. всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по ал. 1;
20. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по ал. 1.

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС пък вкарва в определена хипотеза и
21. лицата, когато са включени в общо домакинство;
22. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
23. лицата, едното от които е направило дарение на другото


ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
"Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

ЗАКОН за защита от дискриминация
"Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; настойникът и попечителят; поднастойният и подопечният; живеещите на съпружески начала; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; лица, които поради други обстоятелства могат да се смятат пряко или косвено зависими от пострадалия и тази връзка е причина за дискриминация; лица, от които пряко или косвено пострадалият може да е зависим и тази връзка е причина за дискриминация; лица, придружаващи пострадалия към момента на извършване на акт на дискриминация, когато тази връзка е причина за дискриминацията.

Според Счетоводен стандарт (СС) 24 - Оповестяване на свързани лица -
Свързани лица
Лицата са свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения отфинансово-стопански характер. Те могат да бъдат юридически и физически лица, в т. ч. управленски персонал.
Сделки между свързани лица
Прехвърляне на активи и/или на пасиви между свързани лица, без да е задължително прилагането на характерната за сделката справедлива цена.
Косвено притежание
Възможност за участие в управлението на предприятие, упражнявано чрез дъщерни предприятия и/или чрез съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, и по съребрена линия - до четвърта степен включително, и/или чрез други лица по силата на договора.

Изискванията на стандарта за оповестяване намират приложение за следните взаимоотношения между свързани лица:
- предприятието контролира пряко друго предприятие или контролира, чрез едно или повече предприятия, друго предприятие;
- упражнява пряко значително влияние върху друго предприятие или упражнява, чрез едно или няколко предприятия, значително влияние върху друго предприятие;
- е под прякото значително влияние на друго предприятие, респективно е под значително влияние чрез едно или повече предприятия;
- някои лица от управленския персонал на предприятието упражняват контрол или значително влияние върху сделките с друго предприятие поради прякото или косвеното притежание на  акции или дялове на друго предприятие.

Сделките между свързани лица се сключват по договорени цени, които обикновено се отличават от цените на пазара между несвързани лица. Това зависи от икономическата политика на групата. Разбира се, не са редки случаите, при които цените и условията по сделки между свързани лица се прилагат с цел избягване на данъчното облагане. За тези сделки намира
приложение чл. 13 и следващите от ЗКПО за целите на данъчното облагане.
Тази особеност на сделките между свързани лица поставя изискването за оповестяване на допълнителна информация в приложението на финансовия отчет относно вида, обема и отклонението от обичайните цени на сделките, които отчитащото се предприятие е извършило в качеството си на свързано лице.


Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчният финансов резултат се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчният финансов резултат, който би се получил при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане - чл. 16, ал. 1 от ЗКПО.

ФЛАШ МОБ Protest

Който не е съгласен с тези удобни промени на законите и политиката на правителствотто, да следи този сайт: http://savestrandja.ludost.net/ - готви се протест.

четвъртък, 16 юни 2011 г.

Безплатна автобусна линия от София до Златните мостове на Витоша

В продължение на тази новина да допълня, че от събота, 11 юни 2011 г. е започала да работи безплатната автобусна линия от София до Златните мостове на Витоша.

Съветниците от комисията по транспортна инфраструктура на Столичния общински съвет са одобрили предложението на веригата магазини Lidl, която ще спонсорира експлоатацията на линията с около 11 хиляди лева месечно.

Автобусите ще пътуват от юни до края на септември с автобуси на "Столичен автотранспорт" с реклама на веригата магазини.

Разписанието на тръгване от началната спирка - "Националния стадион Васил Левски", са от 9.00 и от 10.00 ч., а часовете на тръгване от крайната спирка - "Златните мостове" - са в 16.00, 17.00 и 18.00 ч. Според представители на веригата магазини часовете може да се променят в бъдеще.

Спирките на автобусите ще са до Националния стадион, на кръстовището на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев", при кв. "Бояна", при поискване - на разклона за "Копитото", и крайна - "Златните мостове".

Колите ще се движат в събота, неделя и във всички празнични дни.

Откачени хора

Само да спомена, че въпросното село Тънково е на под 300 метра надморска височина, а ридчетата наоколо стигат до едва 500. Егати и ските, егати и курорта.

Проектът за туристически център с две ски писти край Стамболово вече две години е в застой
Материал на информационна агенция БЛИЦ

Депутатът Гюнер Сербест от ДПС, който бе кмет на община Стамболово, захвърли един милион на вятъра. Става въпрос за така наречения туристически център край стамболовското село Тънково, за който се заговори преди две години.

Идеята: да се изгради туристически център с две ски писти и машина за правенето на изкуствен сняг.

Парите са осигурени по проект за трансгранично сътрудничество съвместно с област Орестиада – Гърция. Общата стойност на обекта е оценена на 303 000 евро, а община Стамболово осигурява близо половин милион за грандиозното начинание на кмета Сербест.

На една огромна купчина са струпани ски влековете, които дори не са били свързани с електромрежата. В хижата няма вода, а и не е имало. Машината за обработка на въображаемите ски пистите вече е почти скрита от избуялата трева, а в центъра събират прах 50 комплекта за ски.

Всичко на това място ръждясва, плесенясва и събира прах.

Настоящият депутат коментира ситуацията с няколко думи: "Идеята беше добра, но не е реализирана. И това ще стане някой ден. Така е защото сега не съм там. Няма вода, така е, но аз ли да я прекарам? И ток няма, не съм електротехник, аз съм депутат. Да не би да искате и туристи да събирам Е, нямам такова време..."

Текст и снимки Тодорка Николова
информационна агенция БЛИЦ
9 юни 2011, 15:12
Хасково, България

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ