сряда, 30 декември 2009 г.

Как се случват нещата … за някои

С голямо притеснение научих, че след 10 януари автобуса до Алеко - No66 ще бъде спрян, като нерентабилен. http://www.sumc.bg/bg/news/42/prekratia

С това Цеко Минев и приятели все повече се приближават до цел номер 1 – никой да не може да се качва на Витоша освен чрез техните лифтове и то само, когато те решат да ги пуснат (пък и хората да не виждат какво се случва в планината). Този техен монопол над планината определено е доста изгоден планиран.

Причината за спирането, която се изтъква от центъра за градска мобилност много ми напомня за начина, по който беше приватизирана общинската "Въжени линии" (лифтовете също бяха обявени за нерентабилни). Пък и доста неубедително, все пак градският транспорт не беше ли 'социална придобивка', тоест субсидирана от държавата, а не 'рентабилен' бизнес.

Колкото до нерентабилноста – автобусът винаги е пълен, друг е въпросът, че шофьорите си прибират в джоба парите от байкърите. За всяко колело се плаща и тези пари се прибират от него. Освен това, като се има в предвид, че шофьора е някой селски тарикат, който краде останалата нафта, нещата стават прозрачни. А в рейса никога няма места от Драгалевци. Недоразуменията покрай тази линия са адски.

Ето как стояха нещата миналата година: билетът, ако беше двупосочен можеше да се купи само от Хладилника и то само в деня на пътуването. Съответно трябва да отида до Хладилника в същият ден, да си купя билета и да хвана рейса от Драгалевци, защото ми е по-близко. Освен това, този рейс се движи всеки ден, макар и да има само по 4-5 човека в делничен ден. През уийкендите със сигурност си избиват разходите. Но не, ние ще го закрием въобще, а не да го оставим да се движи само събота и неделя.

От цялата работа най-пострадали са пенсионерите, както съм писал и тук - Засегнати страни. Автобуса беше добър вариант за тях да се качат в планината... Е и байкърите, но за колела кой мисли.

Жалко е, че софиянци всъщност не са вече софиянци и хич не им пука, как им се отнема нещо тяхно...

Ето и връзка към петиция против спирането на автобусните линии:

http://bgpetition.com/peticia-avtobus-66/index.html

вторник, 22 декември 2009 г.

Решение за определяне на концесионер за изграждане на "Ски-зона с център Банско" на МС

В продължение на предишния пост Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско" реших да публикувам Решение за определяне на концесионер за изграждане на "Ски-зона с център Банско" на МС. Мотивите са ми същите, както и за предшестващият пост, а и НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР не поддържа никакви данни, така че е хубаво те да са достъпни поне някъде.

Решение за определяне на концесионер №738 от 09.11.2000 - РЕШЕНИЕ № 738 на Министерския съвет от 9.11.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиитевъв връзка с чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г. и бр. 48 от 2000 г.), и Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград (ДВ, бр. 61 от 2001 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез проведен конкурс "Юлен" - АД, Банско, което придобива особено право на ползване върху територия - изключителна държавна собственост, част от Национален парк "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград, съгласно Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г.
2. Одобрява постигнатите при провеждането на конкурса условия, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 10 000 лв., платимо от концесионера до един месец от подписването на концесионния договор.
2.2. Годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, представляваща неразделна част от концесионния договор. Размерът на концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на концесионното възнаграждение чрез скала на R-фактор, като процентният размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2 на сто.
2.3. Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръжения. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т. 12.2 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
3. Концесионерът се задължава да направи инвестиции в размер не по- малък от 37 305 480 лв. за периода на концесията за изграждане на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за общественообслужващи и технологични сгради за осъществяване предмета на концесията съгласно т. 4.2 и 8.2.4 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г.
4. Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в размер 10 на сто от планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по т. 3 при условия съгласно концесионния договор.
5. Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер 25 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение.
6. На основание чл. 74, ал. 1, т. 5 от Закона за защитените територии концесионерът се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите 5 на сто от концесионното възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.
7. Упълномощава министъра на околната среда и водите да сключи концесионния договор с "Юлен" - АД, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник" при условията на това решение, Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. и конкурсното предложение на "Юлен" АД - Банско.
8. Освобождава внесения депозит за участие в конкурса на кандидата, класиран на второ място. Внесеният от "Юлен" - АД, паричен депозит за участие в конкурса се задържа и се прихваща от концесионното възнаграждение по ред, определен в концесионния договор.
9. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд относно неговата законосъобразност в 7-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
10. При отказ на "Юлен" - АД, да сключи концесионния договор да бъде проведен нов конкурс за избор на концесионер.

Съобщение по чл. 11, ал. 1 от ЗК
Съобщение 40959 (ДВ, бр. 64 2001 г.)
Министерство ла околната среда и водите Евдокия Манева - министър на околната среда и водите, председател на конкурсната комисия, на основание чл. 19 ППЗК в изпълнение на Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград, обект - изключителна държавна собственост (ДВ, бр, 61 от 2001 г.), съобщава, че:
На 17.VIII.2001 г. в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, в заседателната зала на ет. 1 в 10 ч. ще се проведе присъствен конкурс за определяне на концесионер за концесия върху територия" част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона с център - Банско", община Банско, област Благоевград. конкурсните книжа се предоставят в съответствие с чл. 19а от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и срещу квитанция за заплащането им в стая 307 на ет. 3 в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, до 5 дни от датата на тази публикация в "Държавен вестник", като:
2.1. цената на конкурсните книжа е 500 лв. и се внася в касата на ШСЕ на ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 302, от 9 до 12 ч.
3. Заявленията за участие в конкурса се подават в деловодството на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, ет. 4, стая 403, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в срок до 30.VII.2001 г.
5.Депозитът за участие в конкурса е 5000 лв. и се внася по сметка на МОСВ № 5000138730, код 66196611, при БНБ - Централно управление, София.
5 Решението на комисията по опазването на определените изисквания или по необходимост от даване на срок за отстраняване на допуснати нередности да заявленията ш приложенията към тях ще бъде в писмен вид и ще се съобщава чрез връчване срещу подпис на заявителя в МОСВ, отдел "ПНОКВО", ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 307, от 10 до 17 ч. на 1.VIII.2001 г.
6. Решението за допускане до конкурс ще бъде в писмен вид и ще се съобщава чрез връчване срещу подпис на заявителя в МОСВ, отдел "ПНОКВО", ул. Уилям Гладстон 67, ет. 3, стая 307, от 10 до 17 ч. на 8.VIII.2001 г.
7. Конкурсните предложения се представят в стая 403 на ет. 4 в сградата на МОСВ, ул. Уилям Гладстон 67, в големия плик, приложен към конкурсните книжа, запечатан в ненадписан плик, най-късно до 17 ч. на 13.08.2001 г. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си по т. 3. Всеки кандидат представя конкурсното си предложение в два еднообразни екземпляра.
8. Конкурсните условия, подредени по реда на приоритета им, са:
8.1. организация за изпълнение на предвидените мероприятия в ТУП за "Ски-зона с център - Банско", вкл. и:
- готовност с проекти за листи и спортни съоръжения;
- готовност с таксационно описание на горско-дървесната растителност по видове сечи;
- срок за реализиране на планираните по ТУП мероприятия;
8.2. инвестиционна програма и материално-техническо обезпечаване на дейностите по експлоатацията на ски-зоната; финансово обезпечение за изпълнение на инвестиционната програма;
8.3. размерът на годишното концесионно възнаграждение, определен по приложената към конкурсната документация методика, и съгласно т. 12.2 от РМС № 514 от 2001 г.;
8.4. организация на дейностите по експлоатацията на ски-зоната,
свързани с дейностите във връзка с концесията;
8.5. кадрово осигуряване на дейностите.
9. За справkи - тел. 940-62-71, 940-63-71.

Предмет на концесията
Особеното право на ползване върху защитена територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград

Срок на концесията
30

Дата на сключване на концесионния договор
21.12.2001

Дата на влизане в сила на концесионния договор
21.12.2001

Условия за влизане в сила на концесионния договор
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Вид на обекта
защитен природен обект - национален парк

Наименование на обека
"Ски-зона" с център гр. Банско

Описание и границите на обекта
Територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско", община Банско, област Благоевград, представляваща част от Национален парк "Пирин", с площ от 99, 55 хектара, при граници съгласно одобрения със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г. на кмета на Община Банско териториалноустройствения план за извънселищна територия "Ски - зона с център гр.Банско", индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система "1970г." по чупките на външната граница на ски-зоната от която е изключена площта 2.2 хектара на:
а/ хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б/ база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна";
в/ база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
г/ база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д/ база "Академика" в местността "Църна могила";
е/ база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж/ база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з/ база "В иК"в местността "Мъртва поляна";
и/ база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог"';
к/ "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето", събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче.

Административна област
Благоевград

Община
Банско

Населено място
Банско

Адрес на обекта на концесия
"Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин"

Скици, планове, карти, схеми, и др.

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на околната среда и водите

Лице, представляващо органа
Министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на околната среда и водите

Допълнителна информация за органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., сключен между представляващата концедента - министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните директори "Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов

Имуществени права на концесионера
Право на достъп до обекта на концесията
Право да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с условията на концесията и функционалното предназначение на територията на ски-зоната.
Право да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на ски-зоната от националния парк.
Право на обезщетение, за извършените от него подобрения и инвестиции в обекта на концесия, при едностранно прекратяване на договора от страна на концедента, без вина на концесионера.

Имуществени задължения на концесионера
Да заплаща предвидените в настоящия договор концесионни възнаграждения.
Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по настоящия договор.
Да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологични изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията.
Да организира и изгради съгласувано с концедента и в съотвествие със Закона за устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични сгради за реализиране на предмета на концесия по одобрения териториалноустройствен план на извънселищната територия "Ски зона с център град Банско", одобрен със заповед № 09-13 /01.03.2001 год. На кмета на Община Банско (ДВ бр. 23/2001 год.), вкл.:
- за осъществяване на концесията следва да се извършат подобрения и инвестиции в размер на не по-малък от 37 305 480 лв. за периода на концесията използувани за изграждане на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обществено обслужващи и технологични сгради;
- подобренията и инвестициите се извършват съгласно етапен инвестиционен план, приложение към концесионния договор;
- концесионерът извършва за своя сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на концесионната територия;
- концесионерът следва да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски- зона с център гр. Банско";
- концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента.
Да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство, ползуване на строежите, водоползуване и други изискващите се с нормативен акт.
Да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползуване на ски-пистите и ски- трасетата и обслужващите ги съоръжения.
Да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната.
Да застрахова обекта на концесията съгласно действащото в страната законодателство.
Да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти съгласно представен и одобрен от концедента годишен инвестиционен план.
Да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към териториалноустройствения план на ски-зоната.
Да осигури разкриването на 73 нови работни места, от които 30 за персонал зает целогодишно и 43 за лица наети през активния туристически сезон. От 2005 г. броят на заетите да се увеличи до 141 души, от които 48 постоянен персонал и 93 лица наети през активния туристически сезон.
След изтичане срока на концесионния договор, концесионерът да предаде изградените от него ски писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и обществено обслужващи и технологични сгради, необременени с вещни тежести.

Имуществени права на концедента
Да получава определените концесионни възнаграждения, в сроковете и при условията, установени с концесионния договор.
Да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения.

Имуществени задължения на концедента
Няма

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Концесионерът се задължава да открие банкова гаранция в полза на концедента за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера, в размер на 10 на сто от планираните инвестиции за обезпечаване на задължението по чл.9 от настоящия договор в срок от един месец от влизане в сила на настоящия договор.
Изпълняване на част от инвестиционните намерения се удостоверява пред концедента с надлежни писмени доказателства.
При спор между концесионера и концедента за действителния размер на извършената инвестиция концедентът назначава за сметка на концесионера в 14 дневен срок от постъпване на искането независими експерти които да решат спора между страните. Неназначаването в указания срок на независими експерти се приема за безусловно приемане на отчетената част от инвестицията. Заключението на независимите експерти е задължително за двете страни.
След установяване на размера на инвестицията концесионерът предоставя на концедента нова банкова гаранция обезпечаваща 10 на сто от неизпълнената част от инвестицията, като предишната банкова гаранция се освобождава.
Концесионерът се задължава да представя парични гаранции в размер на 25 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение. Паричната гаранция се внася по сметка, определена от концедента в срок до края на месец януари на годината, за която се дължи концесионното възнаграждение.
Гаранцията на инвестиционните намерения на концесионера обезпечава и изпълнението на задълженията на концесионера, свързани с опазването на защитената територия и околната среда.
В случай, че концесионерът не изпълни някое от задълженията си по този договор, концедента има право:
При неплащане в срок на концесионна вноска от дължимотоконцесионно възнаграждение, да извърши прихващане чрез едностранно волеизявление, отправено към банката, предоставила банковата гаранция, или съхраняваща паричната гаранция.
При констатирано неизпълнение на инвестиционната програма със забава повече от шест месеца, както и при констатирано неизпълнение на изискванията за опазване на околната среда и защитените със закон територии и обекти, да получи като обезщетение банковата, и/или парична гаранция чрез предвидената в в концесионния договор процедура за уведомяване на съответната банка.
При забавено плащане на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи освен реалното изпълнение и неустойка за забавеното плащане в размер на 10 пункта над основния лихвен процент на БНБ към датата на плащане на неустойката, върху дължимата сума.
Платените неустойки и реализирани банкови (парични) гаранции не лишават концедента от възможността, ако действително претърпените вреди и пропуснати ползи надхвърлят размера на обезщетението, да претендира за тях по общия исков ред.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Няма

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Концесията се прекратява преди изтичане на срока на договора (предсрочно прекратяване) в следните случаи:
- С погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използуване или за осъществяване на дейността.
- При прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет не даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник.
- При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера.
- При взаимно писмено съгласие на двете страни по този договор.
- По силата на съдебно решение.
- При настъпване на форсмажорни обстоятелства, констатирани от съответните компетентни органи последващо възникване на опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, или защитената територия и околната среда, водещи до невъзможност да се използва обекта на концесията съгласно неговото предназначение за ски-център.

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Няма

Концесионно плащане (възнаграждение)
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, съставляваща приложение към концесионния договор.

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т.12.2 от Решение №514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по обявена от концедента банкова сметка в определения срок.

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
За предоставеното концесионно право, концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение в размер на 10 000 лева, платимо от Концесионера до един месец от подписването на концесионния договор. За заплащане на така определеното концесионно възнаграждение се прихваща внесения от "Юлен" АД депозит за участие в конкурса в размер на 5 000 лева, а разликата в размер на 5 000 лева се заплаща по обявена от концедента банкова сметка в определения срок.
Концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, изчислено въз основа на методика, съставляваща приложение към концесионния договор. Размерът на концесионното възнаграждение се определя като процент от базата за изчисление на концесионното възнаграждение, чрез скала на К - фактор, като процентният размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от 2на сто.
Минималният годишен размер на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръженията. Годишното концесионно възнаграждение съгласно т.12.2 от Решение №514 на Министерския съвет от 2001 г, не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
Годишното концесионно възнаграждение е дължимо след изтичане на гратисния период до 31 декември 2004 год. съгласно т. 14 от Решение № 514 на Министерския съвет от 2001 год.
Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера по сметка, изрично посочена от концедента, на две равни шестмесечни вноски както следва:
- Първа вноска /авансово плащане/ в размер на 50 на сто от годишното концесионно възнаграждение за предходния период, платима до 15 число на месец октомври на текущата година;
- Втора вноска, платима след приключване на финансовата година, но не по-късно от 15 число на месец април на годината, следваща отчетния период, като се приспадне авансово платеното концесионно възнаграждение.
На основание чл.74, ал.1, т.5 от Закона за защитените територии, концесионерът се задължава да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите 5 на сто от годишното концесионното възнаграждение, освен ако със закон не се предвижда друго в срок до 15 число на месец май на годината, следваща отчетния период.
Формулата за изчисляване на В-фактора е:
В-фактор = ПД/РД, където:
ПД е размерът на общите приходи от дейността, свързана с обекта на концесия, за отчетния период;
РД е размерът на общите присъщи разходи по дейността, свързана с експлоатация на обекта на концесия за отчетния период.
Чл. 10. Изчисленият В-фактор се прилага при определяне процента на концесионното възнаграждение в следните граници:

В-фактор Процент на концесионното
възнаграждение съгласно чл. 7
<1,00>3,00 3.50%

Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение, е разликата от приходите, реализирани в границите на обекта на концесия и направените разходи за тяхното формиране.
Приходите от дейността се определят от общия приход на реализираните през отчетния период брутни приходи от:
1. Продажби на услуги;
2. Продажби на стоки;
3. Наеми.
Разходите от дейността се определят от общата сума на реализираните през. отчетния период присъщи разходи по гр. 60 от националния сметкоплан.
Концесионното възнаграждение се определя и заплаща от концесионера по разработена във финансово-икономическия анализ на концесията и утвърдена от концедента отчетна форма, която съдържа показателите и алгоритъма за изчисляване на концесионното възнаграждение. Към отчетната форма се прилагат указания за: начина на определяне на значенията на показателите, техническите норми на съоръженията, и изискванията и правилата за определяне на разходите за дейноспа. Отчетната форма и указанията са неразделна част от концесионния договор.
В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, върху предоставената територия извън предвидените в концесионните анализи дейности, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността.с оглед на определяне на схемата, по която ще се преизчисли концесионното възнаграждение.
В случаите, когато през определен период, за който концесионерът дължи концесионно възнаграждение, не е извършвана стопанска дейност и няма реализирани приходи от продажби, при определянето на концесионното възнаграждение или на минималния му размер се използват брутните приходи и отчетените разходи от предходния отчетен период. Когато отчетният период, през който не са извършени продажби, е първи по ред от срока на концесията, концедентът ..........(останалите текстове ще се сканират и дадат допълнително)

Забележка
1. Данните за основните параметри на концесията се съдържат в Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център гр. Банско" от 21.12.2001 г., сключен между представляващата концедента - министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, и представляващите концесионера - изпълнителните директори "Юлен" АД Боян Делчев Мариянов и Асен Григоров Асенов
2.Данни за инвестиционната програма на концесионера за материално-техническо обезпечаване на дейностите по експлоатация на ски-зоната
Стратегията за развитие на от "ЮЛЕН" АД, предвижда "Ски зона с център гр. Банско" да се развива в съответствие със съвременните стандарти и принципи на модерния ски-туризъм - обслужващите ски-туризма центрове да се локализират в по-ниските части на планините, а във високите части де се съсредоточат само ски-съоръженията. Инвестиционната програма, е изготвена съобразно възприетия модел и съществуващата в момента инженерна, спортна и туристическа инфраструктура на обекта, като разглежда реализирането на проекта в два аспекта:'
Първият, обхваща реализиране на минимални задължителни инвестиции, свързани с изграждане на инженерната инфраструктура в ски-зоната, опазване на обекта във връзка с неговото стопанисване и експлоатация в условията на концесионен режим, и рекултивация на предвидените за целта терени.
Вторият, разглежда инвестиционните мероприятия, свързани с търговската експлоатация на обекта - изграждане на спортни съоръжения, търговски обекти и обекти на капиталното строителство.
Постигането на стратегическите цели на дружеството за превръщането на гр.Банско в модерен ски-курорт са изразени чрез планираните инвестиционни мероприятия по год. и н и за Най-съществено значение за изпълнението на проекта за изграждане на "Ски-зона с център гр. Банско" са инвестиционните мероприятия, предвидени през първите четири години от периода на концесия, съвпадащи с етапите за реализирането им по ТУП и показани в Таблица №5. През останалите години от срока на концесия са планирани мероприятия по извършването на основни ремонти и реконструкции на изградената вече материална база, и доставка на технологично оборудване и стопански инвентар за обезпечаване на развиваните дейности.
През2001 г. инвестиционната програма предвижда:
o Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на нови ски-писти,н| - п. "Шилигарник-Плато", п. "Стара писта - корекция", п. "Детска писта- продължение", п. 1| "Плато- разширение съществуваща" ("Плато-север"). Предвижда се сечта на маркираните дървета да се изпълни от трети лица, по договор и под контрола на Дирекция НП "Пирин", "Юлен" АД се предвижда да извърши само почвоподготовка на пистите; Благоустрояване на паркинг в м. "Икришчанска поляна", с площ 202 кв.м. - предвижда се асфалтиране на тревната площ използвана за паркинг; Разширение на съществуващия трафопост в м. "Икришчанска поляна", посредством построяване на нова сграда до сегашния трафопост. Разширението се предвижда да осигурява мощност 2х400ква; Направа на водохващане в района на "Финална къща", което да се свърже посредством 50 м. водопровод с този за хотел "Тодорка"; Монтиране на резервоар за вода в м. "Икришчанска поляна"с вместимост 104 куб.м., който да подсигурява туристическите обекти в туристическото ядро, в моментите с консумация превишаваща дебита на водоизточника; Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в м. "Икришчанска поляна", с капацитет 57 куб.м./дн. - за филтриране на отпадъчните битови води.
o Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Седалкова въжена линия "Икрища-Плато"- поетапно за период от две години, Влек "Плато - Юг", Влек 11у "Балканиада", Влек "Стара писта - п. Бъндерица" - предвижда се да се продължи съществуващото съоръжение до връзката му сп. "Бъндерица", Влек "Детска писта - Стара писта" - предвижда се подмяна на съществуващия портативен влек "Детска писта" с нов; Сграда охрана м. "Икрище"; Сграда на "ПСС" в м. "Икрище". През годината се предвижда и: Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с предназначение на търговски обекти -12 броя в м. "Икришчанска поляна", 8 броя в м. "Шилигарника", и 2 броя в м. "Чалин валог"; Доставка на транспортни средства "Уаз"- 3 броя; Доставка на радиостанции за персонала на съоръженията, охраната и административни нужди -15 бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационни табла, които да се монтират при началната станция на кабинковия лифт и в м. "Икришчанска поляна"- 2 броя; Доставка на маршрутно-информационни табели за основните разклони и трасета на пистите - 5 броя; доставка на указателни табели за очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя; Доставка на ски- комплекти за ски-гардеробите - 600 броя.
През 2002 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи:трасиране и почвоподготовка на нови писти - п. "Бъндерица основно трасе" и п. "Бъндерица - ръкав до пътя"; Благоустрояване на паркинги - м. "Шилигарника" и район до "Стара писта" с обща пло6063 кв.м.; Изграждане на трасе за автомобилен път-отклонение до междинната станция на кабинковата въжена линия, с дължина 912 метра и ширина 9 м. - изграждането му се извършва поетапно за две години; разширение на съществуващия трафопост в м."Стара писта" с една трафокилия, което да осигури допълнително захранване с мощност 250 ква; изграждане на нов трафопосг в м. "Бъндеришка поляна" смощност4x400 ква; Направа на водохващане в близост до пътя за хижа "Бъндерица" и изграждане водопровод 1100 м. до местността "Бъндеришка поляна"; Изграждане на локална ПСОВ в м. "Паркинга", с капацитет 36 куб.м./дн.;
- Инвестиционни мероприятия, включващи доизграждане на седалковата въжена линия "Икрища-Плато", Влек "Бъндеришка поляна -път за х. Бъндерица", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поля на-Икрища"- предвижда се да изгради поетапно за период от две години, Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Тодорка" - предвижда се да изгради поетапно за период от две години, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна"- предвижда се да изгради поетапно за период от три години. През годината се предвижда и: Монтиране на преместваеми обемни клетки, с предназначение на ски-училища - 4 броя в м. "Икришчанска поляна" и 4 броя в м. "м "Бъндеришка поляна"; Монтиране на преместваеми типови обемни клетки, с предназначение за търговски обекти -10 броя в м. "Бъндеришка поляна" и 1 брой на п. "Бъндерица"; Доставка на снегоутьпкващи машини "Ра-трак" - 5 броя; Доставка на радиостанции - 15 бр.; Доставка и монтаж на маршрутно-информационно табло за м. "Бъндеришка поляна" - 1 брой; Доставка на маршрутно-информационни табели за основните разклони и трасета на пистите - 5 броя; доставка на указателни табели за очертаване на писти и опасни участъци- 50 броя.
През 2003 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минимални задължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристически ски-пътеки "Икрища-Междинна станция" и "Железен мост- Чалин валог"; Доизграждане а трасето за път до междинната станция на кабинковата въжена линия; Направа на водохващане м. "Бъндеришка поляна" и изграждане на водопровод с дължина 1 300 м. Водохващанията се предвижда да осигурят вода за санитарно-битови нужди за предвидените заведения за хранене, търговски обекти и други; Монтиране на резервоар за вода в м. "Бъндеришка поляна" с вместимост 104 куб.м.; Изграждане на локална ПСОВ в м. "Бъндеришка поляна" с капацитет 57 куб.м./дн.; Изграждане на изгледни площадки в района на връх "Тодорка"- м. "Платото";
Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Влек "п. Бъндерица-Тодорка", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Икрище"-доизграждане, тя се очаква да превозва туристите между дветеосновни туристически ядра-м. "Икришчанска поляна" и м. "Бъндеришка поляна", Седалкова въжена линия "Бъндеришка поляна-Тодорка" - доизграждане, Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна" - продължава изграждането на съоръжението; Седалкова въжена линия "Чалин валог- Междинна станция" подменя се съществуващия ски-влек с ново съоръжение; Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м. - предвижда се да изгради поетапно за период от две години; Комплекс начална станция на седалкова въжена линия "Икрище-Плато" със заведение за хранене; 3аведениезахраненем."Стара писта". През годината предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300 броя.
През 2004 г. инвестиционната програма предвижда:
- Минималнизадължителни инвестиции, включващи: Трасиране на туристическа пътеки "Чалин Валог-Начална станция", "Икрище-Паркинга", "Паркинга-Бъндеришкй' поляна"; Благоустрояване на паркинг в м. "Бъндеришка поляна", с площ 2 543 кв.м.; |
o Инвестиционни мероприятия, включващи изграждане на: Кабинкова въжена линия "Банско-Чалин валог-Бъндеришка поляна" - доизграждане на съоръжението! Комплекс междинна станция "Кабинка" с РЗП 600 кв.м.-доизграждане; Комплекс крайна станция "Кабинка" с РЗП 780 кв.м.; Заведение захраненем. "Бъндеришка поляна". През годината се предвижда и: Доставка на ски-комплекти за ски-гардеробите - 300 броя.
За периода от2005 г. до 2031 г. се предвиждат ежегодни инвестиции за подмяна на ски-гардеробите с по 300 нови комплекта гоидшно. Периодично през 7 години се подменя и останалия стопански инвентар - радиостанции, информационни и указателни табели. Всички инвестиционните мероприятия се предвижда да се изпълнят от "Юлен" АД, като инженерната инфраструктура остава в полза на държавата и не се включва в активите на дружеството.
Предвижда се при изпълнението на инвестиционната програма да се следва| последователността - заснемане и изготвяне на кадастрални планове, изграждане на инженерната инфраструктура, трасиране на писти и изграждане на спортни съоръжения, капитално строителство. Разпределението в етапността на реализация на отделните мероприятия е разчетено с тази последователност.
Инвестиционната програма на кандидат концесионера "ЮЛЕН" АД, предвижда през концесионния период да бъдат извършени минимални задължителни инвестиции в размер на 2 514 536 лева, инвестиционни мероприятия в размер на 34 790 944 лева, или общо инвестиции на сума 37 305 480 лева.
Инвестиционната програма обезпечава задължителните мероприятия като видове съоръжения с одобрени територии и трасета по прогнозни технически параметри и офертни цени.

Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил концесионния договор.

Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско"

За прегледност реших да публикувам Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско" на МС. Интересното е, че въпросното решение намерих изключително трудно, дано да е случайно. Считам, че темата за Банско и ски зоната там е доста относима към съдбата на Витоша, тъй като все пак става въпрос за едни и същи хора и бизнес интереси.


Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №514 от 03.07.2001 - РЕШЕНИЕ № 514 на Министерския съвет от 3.07.2001 г. за предоставяне на концесия върху територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 10 от Закона за концесиите във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху територия - изключителна държавна собственост - "Ски-зона с център Банско" - част от територията на Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, определена с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г.
2. Определя общата концесионна площ в размер 99,55 ха съгласно териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система "1970 г." по чупките на външната граница на ски-зоната, съгласно приложението, от която е изключена площта 2,2 ха на:
а) хотел "Тодорка" и базата на общинския съвет в местността "Икришчанска поляна";
б) база "Горско стопанство" в местността "Икришчанска поляна;
в) база "Общински съвет" в местността "Икришчанска поляна";
г) база "Общински съвет" в местността "Бъндеришка поляна";
д) база "Академика" в местността "Църна могила";
е) база "Изворите" в местността "Чалин валог";
ж) база "ДЗИ" в местността "Чалин валог";
з) база "В и К" в местността "Мъртва поляна";
и) база ВМРО и хотел "Катерини" в местността "Чалин валог";
к) "А" охранителните зони на тръбни кладенци в местността "Мъртва поляна", дренажна зона в местността "Мъртва поляна", облекчителна шахта в местността "Лесичето", събирателна шахта в местността "Мъртва поляна", каптаж в местността "Циганско кладенче" и каптаж в местността "Петево кладенче".
3. Изключените площи по т. 2, букви "а" - "к" да се индивидуализират с координатите на точките по чупките им в координатна система "1970 г." в приложение - неразделна част от концесионния договор.
4. Концесията да се осъществи при следните условия:
4.1. Концесионерът да извърши за своя сметка поддържане, доизграждане и експлоатация на съществуващите и новоизградените трасета за ски-спорт в границите на концесионната територия.
4.2. Концесионерът да изгради новите трасета и съоръжения за ски-спорт и рекреационна дейност заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени с териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско".
4.3. Концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента.
5. Определя срок на концесията 30 години.
6. Начинът за определяне на концесионера е присъствен конкурс.
7. Определя депозит за участие в конкурса в размер 5000 лв. Депозитът да се преведе по банков път в банкова сметка, посочена в конкурсната документация по чл. 17, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на достъп до обекта на концесията;
8.1.2. да ползва по ред, определен от концедента, цялата документация, свързана с осъществяването на концесията;
8.1.3. да прекрати предсрочно концесионния договор при обективна или възникнала по вина на концедента невъзможност за осъществяване на концесията;
8.1.4. да ползва концесионната територия за предоставяне на услуги, пряко свързани с условията на концесията и функционалното предназначение на територията на ски-зоната;
8.1.5. да наеме подизпълнители за осъществяване на отделни дейности;
8.1.6. да осъществява търговска дейност, свързана с обслужването на посетителите на ски-зоната от националния парк;
8.1.7. да сезира концедента за негова пряка намеса, когато трети лица нарушават правата му, предоставени с концесионния договор.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да заплати предвидените концесионни възнаграждения, определени с решението;
8.2.2. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор;
8.2.3. да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологичните изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията;
8.2.4. да организира и изгради съгласувано с концедента и в съответствие със Закона за устройство на територията и Закона за защитените територии технологично обвързана техническа и спортна инфраструктура, както и общественообслужващи и технологични сгради за реализиране предмета на концесия по одобрения териториалноустройствен план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (ДВ, бр. 23 от 2001 г.);
8.2.5. да осигури за своя сметка съответните разрешения за проектиране, строителство, ползване на строежите, водоползване и др., изискващи се с нормативен акт;
8.2.6. да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, установени съгласно действащото законодателство;
8.2.7. да осъществява концесията въз основа на предварително съгласувани с концедента комплексен план за развитие и инвестиционна програма;
8.2.8. да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползване на ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения;
8.2.9. да осигури свободен достъп до ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения, както и до съществуващите фондове за рекреационна дейност на другите собственици и ползватели на почивни бази и съоръжения на територията на ски-зоната;
8.2.10. да застрахова обекта на концесията съгласно действащото законодателство;
8.2.11. да не предоставя на трети лица без разрешение от концедента документация и информация, получена с оглед осъществяването на концесията;
8.2.12. при наличие на форсмажорни обстоятелства да осигури на трети лица, посочени от концедента, извършване на необходимите действия;
8.2.13. да води самостоятелна счетоводна отчетност при осъществяването на концесията, включително предоставяне на периодични справки по ред, определен от концедента;
8.2.14. да изпълнява поетите задължения за изграждане на инвестиционните обекти съгласно представения и одобрен от концедента годишен инвестиционен план;
8.2.15. да осигурява пълно съдействие на лицата, които от името на държавата следва да контролират концесията;
8.2.16. да осъществи изцяло мерките, предвидени в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към териториалноустройствения план на ски-зоната;
8.2.17. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и внедряване на нови технологии за експлоатация на ски-съоръженията, които намаляват рисковете при ползване на съоръженията от посетителите и от трудови злополуки;
8.2.18. след изтичането на срока на концесионния договор концесионерът да предаде изградените от него ски-писти и трасета, съоръженията на технологично обвързаната с тях спортна инфраструктура, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и общественообслужващите и технологичните сгради, необременени с вещни тежести.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава определените концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.3.2. да контролира изпълнението на концесионния договор чрез упълномощени от него лица, както и да получава всякаква информация, свързана с изпълнението на концесионния договор;
8.3.3. да получава от концесионера справки за дължимите концесионни възнаграждения, изпълнените инвестиционни задължения, както и счетоводна справка-отчет за ползването на обекта;
8.3.4. да получава уговорените в концесионния договор лихви, неустойки и други обезщетения, дължими при неизпълнение на поетите с договора задължения;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при съществено неизпълнение на задълженията на концесионера, включително при неплащане на поне две дължими вноски по концесионното възнаграждение, или неизпълнени инвестиционни намерения.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да не препятства без основателни причини концесионера при изпълнението на концесионния договор;
8.4.2. да оказва необходимото съдействие на концесионера при изпълнението на концесионния договор;
8.4.3. да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.
9. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
10. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен да спазва следните условия:
10.1. Да реализира предвижданията на териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско".
10.2. Да спазва мерките и да осъществява мероприятията, предвидени в доклада за ОВОС към териториалноустройствения план на ски-зоната.
11. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
11.1. Парична гаранция в размер 1/4 от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение, която се представя от концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11.2. Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционните намерения на концесионера в размер 10 на сто от бъдещата инвестиция.
11.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и при нарушаване на условията по концесията.
11.4. Неустойки и лихви, дължими при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнение на отделните задължения се определят в концесионния договор.
11.5. Във всички случаи на неизпълнението от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 11.1 - 11.4 гаранции и обезщетение по общите правила.
12. Определя минимални размери на концесионното възнаграждение, както следва:
12.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 10 000 лв., дължимо от концесионера в срок до 1 месец от подписването на концесионния договор.
12.2. Годишните парични възнаграждения са изчислени въз основа на методология, представляваща неразделна част от концесионния договор, отчитаща приходи от и разходи за извършваната стопанска дейност върху територията - предмет на концесията, в размер не по-малко от 2 на сто, като конкретният размер се определя в зависимост от Р-фактор, установен в методологията за изчисляване на концесионното възнаграждение, но не по-малко от 1 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната.
12.3. Минималният годишен размер на дължимото концесионно възнаграждение не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия капацитет на инсталираните ски-съоръжения.
13. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 2 шестмесечни вноски.
14. Определя гратисен период за заплащане на концесионни възнаграждения до 31 декември 2004 г.
15. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
16. Министърът на околната среда и водите да организира и проведе конкурс по чл. 8, ал. 2 от Закона за концесиите за определяне на концесионер.

понеделник, 30 ноември 2009 г.

За липсата на сняг, битието на БФСки и разни мероприятия

Официозът на БФСки - ski.bg ни съобщава следното:

Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви покана на първата пресконференция на Българска федерация ски посветена на старта на новия състезателен сезон. Срещата с медиите ще се проведе на 3 декември (четвъртък) от 11 ч. в зала „Родина” на националния стадион “Васил Левски”. На пресконференцията ще присъстват президентът на БФски г-н Цеко Минев, заместникът му г-н Георги Бобев, генералния тсекретар на БФски г-жа Пепа Мицева и националката по ски алпийски дисциплини г-ца Мария Киркова.
Очакваме Ви!
Пламен Вълков,
Пресаташе на БФски

Публикувам това съобщение, защото може да е интересно, а не за провокация или нещо подобно.

Интересното е, че пресконференцията съвпада със семинар на тема: "Ски курортите в България и Европа", организиран от Европейския потребителски център (Европейският потребителски център – България е част европейските центрове (ECC-Net) и е финансиран от Европейската комисия и Комисията за защита на потребителните, става въпрос за една инициатива на Меглена Кунева).
В рамките на семинара Българската национална асоциация на потребителите ще представи резултати от проучване на ски курортите в България и ще допълни цялостното сравнение на европейските ски дестинации по различни дестинации, направено от потребителския център, включващо условия, цени, застраховки и др. компоненти, интересуващи любителите на ските и зимния туризъм.
Целта на инициативата е да предостави достатъчно информация на българските туристи, така че да се чувстват защитени и уверени, когато пътуват в България и чужбина.
Мнения по темата ще изкажат и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация на туристическите агенции и др. бизнес организации.

Семинарът ще се състои на 3 декември 2009г. в хотел „Шератон София Хотел Балкан” – Зала "Сердика", а записванията започват от 9.30.

Програмата на мероприятието е амбициозна: от 9.50. Европейският потребителски център ще представи съвети за потребителите относно пакетните пътувания до европейските ски курорти, а от 10.20 до 10.50 Българската национална асоциация на потребителите ще представи „Ски курортите в България”. От 11.50 до 12.20 Българската асоциация на туристическите агенции и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация ще представят Становище относно състоянието на ски-туризма в България и Европа (Програмата).

Наистина се чудя дали двете мероприятия се конкурират или нарочно са по едно и също време, но от друга страна това са все едни фалшиви организации.
Иначе още едно друго съобщение в ski.bg прави впечатление:

Направление Алпийски ски на БФСки съобщава, че поради липса на сняг отлага датите на провеждане на ТРЕНЬОРСКИЯ СЕМИНАР в Банско за 17, 18 и 19 декември 2009г. Дати: 17, 18 и 19 декември 2009 г. Място на провеждане: Банско

Не че се заяждам, но все пак да попитам: абе вие какво си мислехте? И тепърва ще става все по зле, ама ние ще строим поредния мега-хипер-трипер курорт...

Изглежда като контрапункт на тази малко разочароваща новина има и друга подходяща от 28 Ноември 2009:

Докато на Балканите се радваме на топло слънце с температури над 15 градуса без капка дъжд и липса на сняг, в Алпите вече усилено карат ски. ... В повечето популярни алпийски центрове на Австрия и Швейцария снегът е с дебелина от 20 до 60 сантиметра. Според метеорологичната прогноза в България се очаква рязко застудяване след 2-ри декември, когато над 1000 метра надморска височина температурите ще паднат трайно под нулата и ще вали сняг с натрупване около 20см. Този спад на температурата ще позволи да бъдат задействани инсталациите за изкуствен сняг на Банско, Витоша и части от Боровец. Очаква се подготовката на някои писти да се осъществи до 10-ти декември.

Оптимистично, нали ....

Темата за липсата на сняг и позьорството от страна на БФСки, които явно безснежие ги не лови, продължава и във форума на сайта. Предавам ви извадки от една доста интересна дискусия от официоза ski.bg, някои от мненията са доста забавни, а коментарът е излишен – скиорите явно никак не им харесва развитието на „най-модерния ски курорт”.

В темата „ПОСЛЕДНО ОТБРОЯВАНЕ! 1-ви декември - официално откриване на ски-сезона в "перлата" Банско" мненията бързо се поляризират, а тонът изостря: ...

Автор: msg
Ноември месец е. Навън е сякаш пролет... Но на 1-ви декември ще бъде празник - не само че ще има сняг на Банско, но той ще бъде и с дебелина над 4 метра (това е традицията в курорта през последната петилетка)! ... Освен всичко друго, градчето ще бъде красиво и приветливо, с усмихнат и вежлив персонал, с невероятна празнична атмосфера, символични цени... Ще бъде пълно с нетърпеливи, но щастливи и усмихнати скиори от всички краища на света! Те ще се пързалят на воля по почти безкрайните 750 - 800 километра писти под връх Тодорка! И като промоция на всичко това, благодарение на уникалните климатични условия в региона, сезонът няма да приключва на 15 април, а някъде през месец август ... Така че, уважаеми любители на белите спортове - потопете се в празничната атмосфера и се стягайте за целогодишно каране... :)))

Автор: vorwarts
Сарказмът ви е твърде кух, на фона на празните писти през март!

Автор: BBB
... през Март имаше 3м. сняг и никой не излезе да обработва. Сега без сняг ще откриват в началото на Декември. Това е пародия по нашенски.

Автор: quentin
... Като имаше наистина 3 м сняг - някой сметна, че няма изгода да подготвя ски - зоната. Сега - ще откриваме сезона на кал...
VORWARTS, твоя коментар е наистина твърде кух, земи си го изтрий сам като администратор...

събота, 7 ноември 2009 г.

За един правилен спорт

Както често съм имал възможност да ви информирам Българската федерация по ски (БФСки) „прави всичко възможно за развитието на ски спорта в България”. Не стига това, ми го прави и „правилно”. Именно, за да онагледя колко тези твърлдения са истина, се поразрових из форума на официоза на федерацията – www.ski.bg. Мненията там са наистина интересни и много от тях изключително компетентно разкриват безхаберието и лъже-загрижеността на тези хора за реалното развитие на ски спорта. Ясно е, че Цеко и Ко ги интересуват само големите пари и властта, да развиват лайф-стайла, а не да дадат шанс на хората да спортуват, но това съм го писал много пъти.

Представям ви темата „На къде отива българският ски спорт?????” с известни съкращения:

Тази сутрин ( 29-04-2009) в предаването Здравей България на Нова Телевизия съобщиха, че освобождават от мъжкия национален отбор по ски алпийски Стефан Георгиев, Деян Тодоров и Михаил Седянков - та питам се аз, като освобождавате тези момчета уважаеми г-н Минев, какви резултати очаквате да имате за напред? Дали така наречените ви "млади надежди" въобще ще могат да постигнат част от успехите на тези мъже?
Моля отговорете ми какво е Вашето основание да ги освободите от националният отбор? И защо за тях дълги години никой не направи дори една PR акция
, а сега само се чудите как да изкарате на светло момчета, които не могат да покажат сносен резултат?
Вътре в себе си аз зная отговора на въпроса "На къде върви българският ски спорт" - но по-важното е какво възнамерявате да направите Вие по случая. И искренно се надявам да не продължавате в същия дух!
Да.....защо извадиха най-добрите трима алпийци от отбора!? И на кого ще разчитат? За Ванкувър имаме две квоти при мъжете и по всяка вероятност ще останат две (само ако Килиан Албрехт влезе в първите 30 в ранглистата на слалом ще вземем 3-та квота, но това едва ли ще стане......). Това означава, че Килиан Албрехт ще кара слалом и ще пуснат Георги Георгиев на слалом и може на комбинация. Само че това което показа Георги Георгиев на световното, а и през целия сезон не е никак добро - та той завършва само 1 от 10 старта !? .... Разбирам, че Тодоров и Седянков, а и Георгиев няма да направят чудеса, но поне ще ни представят достойно във Ванкувър, а и можеше да ни представят успешно ако ги бяха пускали на стартове за Европейската и Световната купа през последните сезони, но това, разбира се не се случи. Не би трябвало на олимпиадата, освен Килиан, да пратим скиор или скиори, които са 5-6 по сила в България. Какво като Тодоров и Седянков са били по-възрастни - по-добри ли са от Георги Георгиев и другите млади надежди? Ами според резулатите са по-добри! А и да видим какво направиха Манолов, Чонгаров и Георги Георгиев на световното във Франция? Ами, май не успяха просто да завършат, не успяха да стигнат финала след като през цялото време се мъчиха по пистата! И още от сега залагам че състава за Ванкувър ще е : слалом ( Албрехт, Георги Георгиев) комбинация (Георги Георгиев) и Мария Киркова(може да кара и вскички дисциплини).
no_remorse допълва:

На Стефан за повече от 10 години никой не е успял да му вземе Купа България. Дори без някакви призови класирания на световни купи и олимпиади се е доказвал в много FIS стартове и винаги е бил №1 в България. Той е огромна летва и мерило за всички останали. Ако някой от младежите иска да постигне успехи, първо трябваше да се справи със Стефан и останалите извадени мъже от отбора. Как човек да постигне успехи на световна купа, като още не е успял да прескочи летвата на родна земя?! Въпреки че на Стефан Георгиев от години му говорят зад гърба, че е бита карта, никой не успя да го измести от върха в България. Поне ще си тръгне като най-добрия, ако не друго, но все пак дано продължат да карат за себе си и той и другите извадени от отбора, които също заслужаваха още подкрепа.
Това е скандално защо вадят най-добрия български алпиец от отбора, а оставят 4 г. по-възрастния чужденец и то точно преди олимпиадата. Подмладяване се прави след голям форум. Тези млади надежди така и не можаха да победят Стефчо на пистата и сега стават оръжие в ръцете на ...

Представилият се за професионален скиор skier_pro пише:
„ ... Аз също не съм съгласен с тяхното отстраняване:
първо защото вече влизаме в олимпийски период
второ тези хора са полагали усилия, за да могат да вземат квота за Олимпиадата през тези 3 години ако толкова са искали да ги махнат поне да беше станало след олимпиадата, въпреки че това отново е голяма грешка защото по младите гоним тях все пак...
... Проблемът на БФСки е, че половината от хората, които са там просто не знаят даже как се кара ски правилно, да не говорим че никога не са слагали номер на гърдите си! И за това се взимат такива решения...”
Да.....и нещо друго ми се иска да засегна, което пак е в ущърб на нашата федерация....добре, организираха световна купа.....обаче защо толкова се стремят да се харесат на международната федерация по ски, която през последната година сътвори куп глупости - два примера - скиорите след 30-то място да не стартират във втория манш на световните първенства и второ, отряза квотите за Олимпийските игри на държавите от средна величина като България, Русия, Япония, Полша, Сърбия и др.
...
Когато разни африканци, мексиканци, белгийският отбор и други изказаха своят протест, не чух от нашата федерация и главно президента й да кажат че не са доволни и не са съгласни. Ама нали им предстоеше да организират Световна купа.....!?!
Второ и по важно......от ФИС отрязаха квотите на държавите от средно ниво за олимпиадата. Защо стана това? Ами защото от МОК поискаха да се намалят състезателите на олимпиадата от една страна, и, от друга, искаха да знаят предварително точният брой на скиорите, които ще карат на олимпийските игри във Ванкувър. Всъщност това е мотивът на нашата федерация да извади Стефан, Деян Тодоров и Седянков, тъй като не просто ни изрязаха квотите, а направо ни ги отнеха по най-грубия начин. Не може в началото на олимпийския цикъл да обявиш една система за квотите и една година и половина преди игрите да я смениш с нова ощетяваща една определена група страни. По старата система имахме право на 4 скиори само на слалом при мъжете, а при новата на 2 скиори, които да пратим изобщо на игрите ... Така излиза, че по старата система можехме да пратим даже 10 скиори, които да участват на различни дисциплини(максимим по 4 на дисциплина), а сега само 2 за всички дисциплини...
...
Защо казвам, че тази система ощетява определена група страни......ами големите не са много ощетени...Австрия може да прати 22 скиори....големите страни пак така ще си направят отборите че ще имат по 4 скиори във всяка дисциплина. Хърватите пък имат право да заведат 8 скиори......тук идва въпроса откъде ще вземат цели 8 скиора? Малките държави също не са ощетени - те така или иначе си запазват минимума от 2 скиори. Така Кипър, Беларус, Бразилия имат право на по 2 скиори, които те така или иначе си ги имаха винаги.
Например Иран, след като организираха едни много интересни състезания в Дизин тази година ще имат също трима скиори, впрочем ако бяха пратили Стефан, Деян Тодоров и Седянков да карат в Иран наистинаха щяха да изпълнят целите и да слязат на около 10 точки. Ама никой не гледа явно, че всичките стартове в Иран бяха Free accommodation for good points.
Ама като и да е......та връзката с темата е, че затова извадиха тримата най-добри скиори от отбора......просто квотите бяха отрязани от ФИС и можем да пратим само 2-ма мъже
... това е........просто няма място.........а и другата причина била че неизпълнили целите - Стефан трябвало да слезе под 10 точки на слалом - ами ако го бяха пратили на подходящите състезания щеше да слезе със сигурност,
ОК, Олимпиадата е важна цел ... Но все пак в ските имаме ежегодна Световна купа, световни първенства през 2 години, Европейска купа и ред FIS-състезания, които дават възможност за прогрес. Не съм съгласен, че една олимпиада трябва да решава съдбите на група от най-изградените ни и прогресиращи все още скиори, само защото няма квоти. Дори да няма място за всички във Ванкувър, има достатъчно други цели, които могат да гонят и в което федерацията да ги подкрепи!!!!
Относно мълчанието на федерацията ни за промените в регламентите на световното и олимпиадата наистина не е хубаво, че не взимат отношение и не отстояват необходимото. Единствено Стефан си каза мнението в ефира на БНТ1.
Надявам се клубовете да вземат отношение към промените в националния отбор в рамките на това, което позволява устава на федерацията, за да се преразгледа решението.
Трябва да е ясно предварително как се влиза и излиза от национален отбор и да има ясен на всички регламент...

Ето така БФСки „гради” отбори, „развива” и разпердушинва. Това е положението.

Между другото инетерисни са правитлата на форима .... Не се допуска публикуването на теми и коментари, засягащи престижа на SKI.BG и Българска федерация по ски .....

сряда, 4 ноември 2009 г.

За този бръмбар корояд

Позволявам си да препречатам откъси едно мнение от форума на БАССЕС на потребителя Mitko, което е доста интересно и обяснява проблематиката с корояда на Витоша, която често се използва от "големите капацитети":


"...хората казват, че изнасянето на мъртва дървесина, не само че не помага, ами усложнява нещата - гората се възстановява много по-бавно и трудно ... много лесно (за хората) да пишат по спортни вестници кой какво бил казал ... само дето "7 дни спорт" не е най-надеждния източник на информация за проблемите на гората някак си...


Изсичането на болните дървете не е начина, както е доказала практиката ... от цял свят. Смърчовите гори на Витоша са изкуствено засадени от хора, нямат необходимата резистентност към болести и епидемии и е съвсем нормално да бъдат поразени от такива зарази. Единственото спасение е да се остави гората да се самовъзстанови с видове, които ще са устойчиви на напасти като корояда. На Витоша в съседство с болните смърчови гори има съвсем здрави смесени гори от бук и смърч, които са и естествената растителност за тази планина и зона от парк Витоша. Преди няколко месеца някой пак беше извадил същия 'коз' , че хората от парка нищо не правили ... на много места по света , където е възникнал същия проблем, хората са установили, че гората се възстановява много по-надеждно и трайно, ако се остави да се справи сама с проблема.


Отворете този линк и вижте едно изследване на възстановяване на гори, нападнати от корояди."


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFB-4DBKHHD-1&_user=8009648&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000045400&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8009648&md5=045405f2f7f751fb6252decefac10db3

Природата за хората - хората за пари

Публикувам едно мнение на „Дора” от форума на БАСЕС.
По принцип не съм се занимавал с въпроса за Гражданското сдружение „Природата за хората" – интересено инфо за тях - http://bulgaria.indymedia.org/article/35663 , което се явява псевдо екологичната организация на "Витоша ски". Но все пак е интересно.

Малко инфо за Филип Цанов:
"Малък жилищен квартал в Пазарджик ще строи през следващите три години бизнесменът Филип Цанов, който е съпруг на известната тв-журналистка Екатерина Генова. Тузарският квартал ще изникне на територията на бившия месокомбинат “Родопа”, който Цанов приватизира в средата на 90-те година. Мъжът на “Мис Опасни муцуни” продаде вече част от терена на веригата “Технополис" - ТУК.

Според тази статия Филип Цанове само консултант по проекта, който ще се реализира с подкрепата на Първа инвестиционна банка.

А ако не знаете за НАЦИОНАЛНО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРИРОДАТА ЗА ХОРАТА" ето и официялно инфо за тях: http://www.justice.government.bg/ngo/companyinfo.aspx?ID=8076

Както виждате, в техния УС са хора, дълбоко свързани с природата и планините в частност... Така че как да не им вярваме, когато става дума за планини и какво да се прави с тях


СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ПРИРОДАТА ЗА ХОРАТА" БУЛСТАТ: 175652868 - Състояние към: 12.03.2009 г.

ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ , Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• ФОНДАЦИЯ "ХОМО ЛУДЕНС- в ликвидация", гр.София
• СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛИБИЯ, гр.София
• СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ МИС БЪЛГАРИЯ", гр.София
• СДРУЖЕНИЕ "АЛФА КЛУБ ДА ОЦЕЛЕЕШ", гр.София
• РАШИДОВ АД, гр.София
• МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София
• ЕТАП - ООД, гр.София
• ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ СОФИЙСКИ" ДЗЗД, гр.София
• ГЛОБО - КЪРДЖАЛИ АД, гр.Кърджали
• ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ Физическо лице - субект на Булстат, гр.София
• АЙТИАР ООД, гр.София

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• ТЕХНОПАРТ ООД, гр.София
• СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ АСТЕРИКС", гр.София
• ПРОФУДС ЕООД, гр.София
• ПРОТЕКТОР - Г ЕООД, гр.София
• П П КАПИТАЛ Еднолично дружество с ограничена отговорност
• НЕВЕН ТАКСИ ООД, гр.Пловдив
• КОДАВАС ЕООД, гр.София
• АЧИВ ХОЛДИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, гр.Пловдив
• АЧИВ ТУРИНГ ЕООД, гр.София
• АЧИВ ТРЕЙДИНГ ЕООД, гр.София

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЯНКУЛОВ, Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• ШАМПИОНИТЕ-СОД ООД, гр.София
• ХЕЛТ ООД, гр.София
• ФОНДАЦИЯ "СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ", гр.София
• РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЯНКУЛОВ Физическо лице - субект на Булстат, гр.София
• Р-22 ЕООД, гр.София
• ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", гр.София
• ГАЛАТЕЯ 2002 ЕАД, гр.София

СВЕТОЗАР ТОДОРОВ АТАНАСОВ, Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• СВЕТОЗАР ТОДОРОВ АТАНАСОВ - СЕКОМ ЕТ, гр.София

СТЕФАН ДИМИТРОВ ГРУЕВ, Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• ХОТЕЛ-КЛУБ СИНЧЕЦ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, гр.Варна
• ХОРИЗОНТ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, гр.Варна
• ФОНДАЦИЯ "ЗАКРИЛА 21", гр.Варна
• ТЪРГОВСКО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АД, гр.София
• ТУРИСТ СПОРТ ЕООД, гр.София
• СОЛИ ДЗЗД, гр.Варна
• СИЛВИЯ ТУР ЕООД, гр.Сливен
• СДРУЖЕНИЕ "ФОРМУЛА 1-СЛИВЕН", гр.Сливен
• СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"", гр.Бургас
• СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ СЪЮЗ ЗА СПОРТ И КУЛТУРА", гр.София
• СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ", гр.София
• ПАРТНЬОР И - БГ-ВН ЕООД, гр.София
• КРЕДИТНО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ-ЛЮБОРОДИЕ, гр.София

ФИЛИП НИКОЛОВ ЦАНОВ, Длъжност: Председател , Роля: Управляващ
участва още в:
• ФОНДАЦИЯ "ВИТОША ДНЕС", гр.София
• СИГМАКАР ООД, гр.София
• РОДОПА ПАЗАРДЖИК 2000 ООД, гр.Пазарджик
• РОДОПА - ПАЗАРДЖИК ЕООД, гр.Пазарджик
• РОДОПА - ПАЗАРДЖИК АД, гр.Пазарджик
• ВЕЛИСИ МАКРО СЕКЮРИТИ ООД, гр.София
• БУЛМЕС КО ЕООД, гр.София
• БУЛМЕС ИНТ ООД, гр.София
• БУЛМЕС КО ЕООД, гр.София
• БРАВО АД, гр.София
• АДЛЕР-94 - ООД, гр.Русе

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТАНОВ, Длъжност: Член , Роля: Член на управителен съвет
участва още в:
• СУПЕР ДИЗЕЛ ЕООД, гр.София
• СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА СКИ СПОРТ ДРАГАЛЕВЦИ", гр.София

Как се разчиства конкуренцията


В никакъв случай не съм някакъв поддръжник на „Мачинарски Спорт”, тъй като по преди те доста подкрепяха намеренията на “Витоша ски“, като се надяваха и те да се възползват, без да гледат в малко по-дългосрочен план, че ще загубят от новите проекти. Сега ще си патят от това, че са непоследователни и недалновидни, но в сегашната ситуация всяка подкрепа е важна. Както и да е, статията е интересна.

Съдят ”Витоша ски” за дискриминация

28 октомври 2009 / СЕГА

Претендиращият на държавно ниво, че работата му се възпрепятства, концесионер (важно е да се помни, че “Витоша ски“ не са концесионер, а собственик на съораженията, по-натам се надявам да ми остане време и да направя правен анализ за разликите и тяхното занчение) на съоръжения на Витоша - “Витоша ски“ АД, е разследван от държавната комисия за защита от дискриминацията (КЗД), научи “Сега“.

Делото в КЗД е заведено от сдружение “Витошки ски и сноуборд училища“ с председател Аспарух Мачирски и се основава на нереално ценообразуване от страна на основния собственик на лифтовете и ски влековете в планината.

“От “Витоша ски“ определиха цена от 2000 лв. на сезонната карта за ски инструкторите за предстоящия сезон. За всички останали скиори и туристи цената е 500 лв.“, разкри Мачирски.

Той е управител и на фирма “Мачирски спорт“, която също развива туристически и спортен бизнес на концесионерски начала на Витоша. И по думите му в момента няма никаква обективна спънка за провеждането на зимния сезон в планината, както твърдят от “Витоша ски“. От две седмици оттам настояват, че заради “нехайно отношение“ от страна на управата на природен парк “Витоша“ пистите не са окосени и подготвени за снежна покривка и това “застрашава здравето на скиорите и туристите“. Позицията на главния концесионер бе охотно подкрепена и от българската федерация по ски (БФС), а нейният председател Цеко Минев дори призова за намеса на премиера Бойко Борисов за “спасяване на ски сезона на Витоша“.

“По-брутална и некоректна манипулация никога не е имало - заяви пред “Сега“ Мачирски. - Подобно пошло отношение във федерацията по ски също не сме срещали досега. В тяхно лице виждаме всичко друго, но не и подкрепа към нашите усилия. Аз мога само да кажа, че нямам никакви проблеми с управата на природен парк “Витоша“ и никога не съм имал.“

“Мачирски спорт“ управлява 30 дка в местността Ветровала, 6 дка в Офелиите, 5 дка до х. “Алеко“ и 2 дка до хотел “Елица“, като експлоатира един ски влек на Ветровала. Мачирски твърди, че в момента терените са абсолютно готови за настъпването на зимата и сезонът може да започне в мига, в който завали сняг. И добави, че в близките дни срещу “Витоша ски“ ще бъде заведено дело и в държавната комисия за защита на конкуренцията.

вторник, 20 октомври 2009 г.

Писмо до RE:TV - Булевард България

bulgaria@retv.bg

Уважаеми господин Бедров,

С ужас гледах интервюто ви с г-н Минев в предаването „Булевард България” от 20.10.2009. Наистина съжалявам, че се дава трибуна на подобни мошеници и публични манипулатори, на които не им се задават конкретни и компетентни въпроси, като по този начин им се дава възможност лесно да се измъкнат от неудобни теми и да прикрият истината.

Умишлено не взимам страна по основния въпрос на вашия диалог, тъй като тук има твърде много условности, но не съм сигурен защо до миналата година на г-н Минев никой не му пречеше, но това е друг въпрос.

По принцип имам твърде много несъгласия с вашия гост, за които съм писал в моя блог, но това, което ме принуди да ви пиша, беше фактът, че във вашето предаване и с ваше съгласие той изнесе факти, които са напълно превратно интерпретирани и лъжовно представени. Става въпрос за снимките, които собственика на ПИБ показа, на първата от които се виждаше, според думите на вашия гост, трасето за ски бягане. Вероятно не помните, че същия този господин беше казал, че това трасе е безумно и неподходящо за спорт, но освен това, контролираната от него „Витоша ски” АД нито поддържаше, нито обработваше през изминалите три ски сезона. Интересно ми е как показаните треви затрудняват неговите машини, след като години наред не представляваха никакъв проблем. Още по-учудващо е защо въпросното трасе не се ползва и лятно време за каране на велосипеди.

Бих желал да коментирам и третата снимка, показана във вашето предаване. На нея се виждаха отдавна паднали и очевидно изсъхнали дървета (някои от които отсечени във връзка с поддържането на просеката) под седалковия лифт „Витошко Лале 1”. Шефът на БФСки ви каза, че на подобен терен е напълно невъзможно да се карат ски или да бъде обработен от безценните му машини. На първо място трябва да ви информирам, че просеката под лифта никога не е била терен, предназначен за упражняване на ски спорт. На второ място, въпросното трасе никога не се е обработвало от снегоотъпкваше машини. На трето място е редно да знаете, че въпросните дървета и коренища са там от повече от 7 години и ми е наистина интересно защо г-н Минев ги е забелязал чак сега?

Мога да пиша много за лъжите и манипулациите на този бизнесмен, който вие поканихте, но явно е, че истината не е важна. Главното е кой е добър рекламодател, какви са интересите на собственика на телевизията и кой може да си осигури безплатен ефир, за да изнася неверни факти.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ