четвъртък, 29 септември 2016 г.

Детска градина Преспа

Имам едно притеснение: 
„Добри“ инвеститори са решили да строят висока сграда в София, на ул. Шишман и Графа. До тук нищо изненадващо. 
Само дето двете стари сгради, на мястото на които ще е модерният офис билдиг са предназначение за двор на детска градина. Тази детска гради е с адрес ул. „Преспа“ №3
Само че в момента в целодневна детска градина 113 на ул. Преспа се отглеждат до 220 деца, като за 2015/2016 още толкова са чакащи и неприети.  Не стига това, ами към тази детска градина има и детска ясла СДЯ №1 на ул. „Хан Крум“ №23. Та яслата е с капацитет от 32 деца и списъчен състав от 58, тъй като места в в яслите недостигат.  Тоест при толкова деца са нужни над 6.7 декара двор.  Но имота е 1.3 дка.

Да обобщим - имаме към 270 деца, които имат нужда от нормален двор.  Обищаната обаче, вместо да реши проблема и да отчужди предвидените от 89г имоти, решава да даде разрешение за изработване на нов ПУП Билдинг.  Тази исграда ще хвърля сянка, но какво им пука в общината.

Както се казва: да им е честито на „Бизнес Център Графа“ АД (за драмата с техните реституционни действия, четете тук) и на „Даун Таун Пропъртис“ ЕООД (за които нищо не намерих, освен че са собственици на УПИ III-34002,База за отдих ,м.“Голям Борун“, гр.Доспат, общ.Доспат.)

Така че съществува реална опасност, въпреки уж негативните становища, този НОВ ПУП да си покара път през кривите бюрократични улички на столична община и детската градина да осъмне в сянката на билдинга.

И сега малко за ПУПовете:
През 1989г е направен подробен устройствен план, който предвижда двете къщи на ул. Шишман да бъдат отчуждени, за да се направи двор на детската градина. Хубаво де, само че Главният архитект е допуснал изработването на предложение за изменение на ПУП.  Със заявление за достъп до обществена информация получих копие от тези документи, кито публикувам.  Интересното беше, че поради технически проблем Заповедта на главния архитект не беше достъпна онлайн на страницата на НАГ.
Заповедта на главния архитект за допускане на изработка на проект за изменение на подорбен устройствен план, засягащ УПИ V за ОДЗ, кв. 419, м. „Главен градски център-Зони Г8 и Г10“.

Становището на основание чл. 135, ал.4, т. 1 ЗУТ, относно допуснатия за изработка ПУП. 

Помолих да ме информират и дали има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. По-специално ме интересува дали структурите на Столична Община и на Районната администрация са подали съгласие за изработването на изменението на ПУП. Ето отговорът:Снимки от имотите, където ще е билдингът:


понеделник, 12 септември 2016 г.

Борим се с институциите – Столична Община не приема ЗДОИ по майл


From: l...@gmail.com
Date: 2016-09-12 19:16 GMT+03:00
Subject: Re: ZDOI Borisova
To: kmet@sofia.bg, sofia@sofia.bg, info@sofia.bg, Denislava Andreeva , todor.ov@sofia.bg
Cc: priemna@justice.government.bg, pr@justice.government.bg


Уважаема госпожо кмет,

Във връзка с получен от Denislava Andreeva dandreeva@sofia.bg майл на 12.09.2016 в 14:59ч. с който ме уведомява, че мое заявление за достъп до обществена информация следва да бъде подадено на адрес: http://call.sofia.bg/, Ви информирам за следното:

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4  ЗДОИ с цел осигуряване на прозрачност в дейността на ръководената от Вас администрация и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Вие сте длъжна да публикувате актуална информация, съдържаща адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в общинската администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.  След справка на сайта на Столична Община на адрес http://www.sofia.bg/display.asp?ime=dostap&title=%C4%EE%F1%F2%FA%EF%20%E4%EE%20%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF се установи, че на същата няма подобни реквизити, което е нарушение на Закона.  В документ, озаглавен „Указания за достъп до обществена информация в Столична община.“ (http://sofia.bg/pressecentre/foto/Ukazaniya_ZDOI.pdf) все пак е описано отговорното звено в администрация - Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ'', Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ'', Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ''.  Описано е и работното време.  След известно дирене в друга секция на страницата на общината (http://www.sofia.bg/SO_adm.asp?dir=28) се намира само майл адреса на директора на въпросното звено todor.ov@sofia.bg   (копиран). 

На следващо място трябва да се отбележи, че контактният център работи изключително мудно и бавно, като тотално не се спазват сроковете по Закона ДОИ.  Казвам го, защото имам регистрация в този „прекрасен“ информационен портал и съм потърпевш от услугите му.  

Госпожо Кмет, щом законодателят ми е дал право да ползвам майла, не виждам как Вие можете да ми ограничите правата, още повече че на мен ми е по-удобно да пускам заявленията си от собствения майл и чрез него да кореспондирам с моята администрация, която Вие би трябвало да ръководите. 

Очевидно е, че Вие, като ръководител на администрацията, не сте си свършила работа и не сте осигурили нужното ниво на прозрачност и удобство за гражданите.  Нещо повече, администрацията постоянно забавя отговорите по ЗДОИ, а на края не ми дава входящи номера на същите.  Всичко това са отделни нарушения на Закона ДОИ.  Поради това с настоящето копирам и министъра на правосъдието, за предприемане на действия по компетентност по реда на чл. 43 ЗДОИ.

Напомням, че все още очаквам входящ номер на заявлението си.

Моля да получа входящ номер от Министерство на правосъдието.

С безкрайно уважение към институциите,
Любо2016-09-12 18:27 GMT+03:00 l...@gmail.com:
Съгласно Закона за достъп до обществена информация запитвания мога да подавам на официялния майл. Моля не ме препращайте към система, която не работи.  Очаквам да получа входящ номер на заявлението си!

2016-09-12 14:59 GMT+03:00 Denislava Andreeva <dandreeva@sofia.bg>:
Уважаеми г-н ......,
на адрес http://call.sofia.bg/,  можете да подадете заявлението си за достъп до обществена информация.
Поздрави!

From: l...@gmail.com
Sent: Saturday, September 10, 2016 7:51 PM
To: kmet@sofia.bgsofia@sofia.bginfo@sofia.bg
Subject: ZDOI Borisova

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


От Любо...........

Адрес за кореспонденция: София 1....., ул. .......... №.., ап...

Имейл: l...@gmail.com

Уважаема госпожо Кмет,
На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ми предоставите следната обществена информация, въз основа на която бих могъл да си съставя мнение относно дейността на Столична Община:

 1. Моля да получа пълна информация относно всички проекти за инвентарзиция на дървесната растителност в „Борисовата градина“, извършени през последните 4 години.  Моля да уточните кой е възложител, кога е сключен договора, да получа копие от договора, графика за изпълнение, резултати.
 2. От медиите разбирам, че е извършена инвентаризация само на една част от Борисовата градина – Обект 2, отдели 6-17.  Защо само за тази част е била възможна такава?  Предвижда ли се за другите части, в какъв срок и с какво финансиране?
 3. Моля да получа копие от договора за ландшафтна инвентаризация с „НИС“ ЛТУ
 4. Моля да получа копие от заповед №СО15-РД-09-546/30.04.2015г.
 5. Моля да ме информирате възнамерява ли общината да извършва санитарни или други почиствания на дървесна или храстова растителност на територията на Борисавата градина?  Моля да уточните сроковете, обемите, предполагаемия обем добит дървен материал, кой и кога ще извърши маркирането, ще се допуска ли по преценка на извършителите отсичане на дървета на място, коя структура ще е възложител, кога ще бъде обявен договор за възлагане и тн.
 6. Моля да ме информирате кои административни структури отговарят за поддръжката на дървесната растителност в различните части на парка? С коя заповед и на какво правно основание същата ѝ е била възложена?
 7. Моля да получа копие от  паркоустройствения проект от 1999г.  Моля да получа копие и от инвентаризацията от същата година
 8. Моля да ме информирате защо не е извършено ново паркоустройство след изтичането на 10 годишния му срок?  Моля да ме информирате защо чак сега се извършва нова инвентаризация?  След като са минали доста години бездействие под ваше ръководство, какви мерки ще предприемете?  Моля да ме информирате чие задължение е било да се възложи нова инвентаризация, за да разбера кой не си е свършил работата?,
 9. На стр. 31 от публикуваната обяснителна записка (http://sofiagreencapital.org/wp-content/uploads/2016/09/obqanitelna_zapiska.pdf) са описани редица нарушения.  Какво ще предприемете за тях?  Защо е допуснато това бездействие от ръководената от вас община?  Какви действия ще предприемете и какви санкции, след като това продължаващо бездействие се е случвало и във вашия мандат като кмет
 10. Моля да ме информирате с подробна писмена справка относно всички санитарни почиствани в Борисовата градина през последните 4 години, като уточните кой е възложител на дейността, номера и датата на сключени договори, фирмите изпълнители, обемът свършена дейност, кой части от градината са били почистени, колко кубични метра дървесина са били добити и от кои части и за кои периоди, как е била използвана добитата дървесина, били ли са увредени пешеходните алеи, дали са били възстановени, кой и кога е упражнил контрол върху изпълнението на почистването, колко сигнала от граждани за тези сечи сте получили, на базата на какъв документ същите са били започнали, кой е извършил маркирането, допускано ли е било изсичане на дървета по преценка на място и тн.
 11. Имали констатирани незаконни сечи в Борисовата градина?  На коя дата са били констатирани, какви протоколи са съставени и какви действия са били предприети?
 12. Как влиза в сила в сила разработвания проект (паркоустройствените проекти ) от Лесотехническия университет?  Каква е процедурата и сроковете за неговото приемане?  Какъв ще е неговият обхват?

Моля информацията за трети лица или такава, която може да представлява „търговска тайна“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДОИ да бъде заличена.

Желая да получа заявената информацията на електронен носител (сканирани копия или уърд файлове) по електронна поща: l...@gmail.com
Моля да ми изпратите и входящия номер, под който е заведено настоящето писмо.


С уважение,
Любо

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ