четвъртък, 21 декември 2017 г.

НАТУРА ЗОНАТА „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ“ Е В ОПАСНОСТ

  Натура зоната „Река Въча-Тракия" е в опасност. На 22-ри декември 2017 г., петък, от 9.00 ч. в гр. Стамболийски ще заседава Общинският съвет с внесена като предложение за дневния ред точка за изготвяне на ПУП на кариера в местността Узунпара на левия бряг на река Въча до село Йоаким Груево, част от Натура-зоната. Искането е на фирма „Баластриери" ЕООД. Дружеството няма предоставена концесия от Министерството на енергетиката, но въпреки това противозаконно настоява да му се изготви ПУП за кариера и през ноември вече е започнало незаконен добив на баластра чрез набези с багери и камиони в Натура-зоната. Продължаването на тази инвазия ще доведе до унищожаване на европейското природно наследство в местността Узунпара и до загиване на стотици декари насаждения поради спад на подпочвените води и като резултат – лишаване на местното население от поминък.  

 

Българският център за зелена икономика призовава земеделските стопани от Община Стамболийски, природозащитниците и медиите да покажат с присъствието си на сесията на Общинския съвет, че обществеността няма да допусне пренебрегване на обществения интерес за сметка на частни грабители с багери и камиони.


Български център за зелена икономика


сряда, 13 декември 2017 г.

Решение по делото за ВЕЦ Пребойница


РЕШЕНИЕ

9093
София, 11.07.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шести юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
ДИМАНА ЙОСИФОВА
при секретар Росица Тодорова
и с участието
на прокурора Любка Стамова
изслуша докладваното
от съдиятаДИМАНА ЙОСИФОВА
по адм. дело 2268/2017. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от [фирма], гр. [населено място], срещу решение № 6972/10.11.2016 г. по адм. д. № 2572/2016 г. на Административен съд - София-град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против решение № СО-57-П/07.12.2015 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София. Касаторът навежда доводи за неправилност на обжалваното решение поради несъобразяване с действителната фактическа обстановка по спора. Иска да бъде отменено обжалваното съдебно решение и оспореното решение на директора на РИОСВ-София като неправилно и незаконосъобразно. Съображения в подкрепа на твърденията и исканията си излага в касационната жалба и писмена защита. Претендира разноски.
Ответникът по касационна жалба - директорът на РИОСВ - София, не взима становище.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, тричленен състав на шесто отделение, след като прецени валидността и допустимостта на решението в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:
Касационната жалба е депозирана от лице с правен интерес, подадена е в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови обжалваното решение, АССГ е приел, че обжалваното решение на директора на РИОСВ, с което е прекратена процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване незащитените зони по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по отношение изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "П.", е издадено от компетентен орган на основание чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (НУРИОВОС). Оспореният акт отговаря на изискванията за форма, спазени са административнопроизводствените правила, актът е съответен на материалния закон и целта на закона. Така постановеното решение е правилно.
Правилно съдът е съобразил, че съгласно разпоредбата на чл. 2а, ал. 2 от НУРИОВОС компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган ( в случая басейнова дирекция) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове. Видно от представените доказателства по делото директорът на РИОСВ-София, в съответствие с правомощията си по чл. 4а от НУРИОВОС изпраща уведомление до директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" за становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения като несъмнено в случая инвестиционното предложение е свързано с ползване на река П..
Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани. Посочената процедура е изпълнена и недопустимостта на инвестиционното предложение е обективирана_ в писмо с изх. № 5496/12.10.2015г., на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район". Следователно прекратяването на процедурата по преценка на необходимостта от ОВОС се явява законосъобразна.
Неоснователни са доводите на касатора, че административното производство не следва да се прекратява като не бъде съобразено цитираното становище на Басейнова дирекция „Дунавски район" поради наличието на пдедхождащи го разрешение за водовземане от повърхностен воден обект № 100845/07.03.2005 г. и решение № 1499/09.12.2014 г. за изменение и продължаване на срока на това разрешение. Към касационната жалба са представени и допълнителни доказателства в подкрепа на това становище, а именно разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 12140045/16.11.2012 г. и Решение № 61-ПР/2004 г. за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда със заключение да не се извършва ОВОС. Както правилно посочва първоинстанционният съд прекратената процедура е образувана поради предприети действия по изменение на инвестиционното намерение, поради което и становището на Басейнова дирекция, което представлява основание за издаване на оспореното решение на директора на РИОСВ-София, се съобразява именно с това изменение. В този смисъл не са противопоставими актовете, издадени в предходни процедури по повод същото инвестиционно намерение но на по- ранен етап , при които не са взети предвид исканите изменения в инвестиционното намерение.
Безспорно установено е, че жалбоподателят е възложител по инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на малка напорна ВЕЦ на р. Пребойница, за което е изготвено решение от 2004 за липса на необходимост от ОВОС. Впоследствие при констатирано строителство в несъответствие с параметрите на инвестиционното предложение е направено уведомление по чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС във вр. с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за изменение на параметрите предвид заповед за принудителна административна мярка/ПАМ/ и указание за провеждане на процедурите за преценка на необходимостта от ОВОС, респективно оценка на съвместимост относно извършените промени.| Поради това позоваването на предходното решение за липса на необходимост от ОВОС е неоснователно и не променя законосъобразността на основанието за провеждане на последващата процедура. На основание чл. 93, ал.З във вр. с ал.1 т.2 от ЗООС и поради изискването за преценка по ОВОС за всяко изменение на ИП съгласно приложение 2, което е одобрено и законосъобразно е започнала процедурата. В съответствие с чл.4а от Наредбата за ОВОС е получено становище от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно недопустимост на намерението спрямо режимите по утвърдените планове за управление на речните басейн /ПУРБ/ и за управление на риска при наводнения, както и във връзка със забраните за водовземане по чл.118-ж, ал.4 и 5 от Закона за водите/ЗВ/. Инвестиционното предложение попада в зона на защита на водите /чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ/, т.к. е в защитена зона BG 040 „Западна Стара планина и Предбалкан", за което е предвидена мярка BG 1 МВ038 „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане с цел ВЕЦ. В ПУРБ са предвидени мерки 7.1.4. и 7.1.9., отнасящи се за запазване и постигане на добро състояние на водите и зоните за защита, вкл. и 7.1.3 относно защитена зона река Искър.
Съгласно ПУРБ за повърхностно водно тяло - категория река по поречието на Искър са относими посочените мерки за постигане на целите по чл.156а от ЗВ, при което е направен извод за недопустимост на изграждане и експлоатация на ВЕЦ с оглед целите на запазване на околната среда и специално на запазване и постигане на добро състояние на водите. Зоната от водното тяло, която се намира в защитените територии и зони, определени за опазване на местообитания и видове, е и зона за защита на водите съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, а това води до наличие на основание за забрана на водовземане от повърхностни води за производство на електрическа енергия - чл.118 ж., ал.1, т.4 и 5 и Закона за водите. Съгласно чл.2а, ал.2 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС се прекратява на всеки етап от нея при потвърдена от специализирания компетентен орган /в случая Басейнова дирекция "Дунавски район"/ недопустимост на ИП спрямо действащи нормативни или административни актове. От събраните по делото доказателства се установява недопустимост на ИП . Налице е нарушение на предвидените в ПУРБ мерки, което формира и фактическия състав на чл.2-а, ал.2 във вр. с чл.4а, ал.1 от НУРИОВОС.
Настоящият състав на ВАС, шесто отделение, приема, че е изпълнено и изискването по чл.4-а, ал.1 от НУРИОВОС, което предвижда, че ако ИП е свързано с водовземане от повърхностни води като се касае за ползване на воден обект по смисъла на ЗВ директорът на съответната Басейнова диреция следва да даде становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо релевантните режими. Предвид изготвеното становище, което е за недопустимост, правилно и в съответствие със законовата норма е прекратена процедурата. Доводите на касационния жалбоподател за необсъждане на разрешително за строеж и за ползване на воден обект са неоснователни, т.к. извършеното съобразно тях строителство е било в несъответствие с параметрите на ИП, одобрени и оценени с решение от 2004 г. на РИОСВ. Правилно Административен съд-София-град е направил извод за законосъобразност на атакувания акта в съответствие с доказателствата, установяващи недопустимост на ИП и правилно е приложил закона при наличие на Основание по чл.2а, ал.2 от НУРИОВОС. При постановяване на решението са обсъдени всички обстоятелства, които са релевантни за правния спор, предмет на производството - законосъобразност на Р № СО-57-П/2015 на директор РИОСВ София. При произнасянето са обсъдени доказателствата в тяхната връзка и относимост към спора и доводите и възраженията на страните, като не са налице нарушения на съдопроизводствените правила. Не са налице касационни основания за отмяна на решението.
Предвид изложеното решението като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила. Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6972/10.11.2016 г. постановено по адм. д. № 2572/2016 г., по описа на Административен съд–София-град. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

понеделник, 11 декември 2017 г.

Предложената промяна в концесионния договор на ски зона Банско нарушава Директивата за концесиите и навлиза в обекта на ЮНЕСКО

Предложената промяна в концесионния договор на ски зона Банско нарушава Директивата за концесиите и навлиза в обекта на ЮНЕСКО
 
София, 11 декември 2017 г. Редица нередности в предложението за промяна в концесионния договор на ски-зона Банско, показа детайлен анализ, извършен от експерти на Коалиция „За да остане природа в България".
 
Бързането за прокарване на промяната е опит да се избегне прилагането на новия Закон за концесиите, който влиза в сила от 5 януари. Тъй като размерът на концесията надхвърля сумата от 5 млн. евро оборот за срока ѝ, според новия закон за промяната трябва бъде уведомена Европейската комисия. Нещо повече – ще се наложи да се доказва пред Комисията, че настоящият концесионер е единственият, който би могъл да стопанисва зоната след изменението, предвиждащо увеличаване на площта на новото строителство.
 
В бързината да бъдат изпреварени новите по-строги правила, са допуснати редица нарушения на българското и международното законодателство:
 • Предложените нови площи на договора включват части от обекта на ЮНЕСКО, в нарушение на решенията на Комитета за световно наследство.
 • ГИС анализът на база на предоставените координатни регистри показва, че новите площи включват и части от зоната за ограничаване на човешкото въздействие на Национален парк "Пирин" (Приложение 1).
 • Предложението нарушава Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и това ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България;
 • Това на практика е схема за непозволена държавна помощ за концесионера и неговите офшорни дружества собственици. По цени към 2017 г. тази помощ  за следващите 15 години може да достигне над 100 милиона лева.
 • С изменения концесионен договор държавата предоставя обекти и площи, които не са нейна собственост. Такива са: общинският път от Банско до хижа Вихрен, базата на ВМРО и други почивни бази, вододайната зона на Банско и други имоти, които бяха изключени по сега действащия договор.
 • Включват се обекти от незаконно строителство, обекти изградени без процедури по законите за околната среда, биоразнообразието и защитените територии, обекти в нарушения на ТУП от 2001 г., концесионния договор, плана за управление на парк Пирин, изградени без съответните разрешителни по Закона за водите, изградени и ползвани в нарушение на ЗУТ, което представлява узаконяване на досегашни нарушения. Това са обектите довели до ползване на площ по-голяма с 60% от разрешените близо 100 ха по договор (Приложение 2).
 • Промяната на концесионния договор ще доведе до загуба на собственост. В момента лифт „Чалин Валог", лифт „Академика" (Тодорка), лифт „Платото" и влек „Старата котва" са прехвърлени незаконно от Юлен АД на Маренго Трейдинг АД, юридическо лице, което не е страна по действащия договор. Самите обекти обаче досега бяха част от концесионния договор. С промяната на договора държавата ще загуби тези обекти завинаги!
 • Сумата за годишното концесионно плащане, дори и след промяната,  ще е твърде малка, тъй като концесионерът може да я изкара за един ден с продажбата на 6000 еднодневни карти. При промяна на договора концесионерът ще плаща 0,09 лева на декар на ден, което е над 10000 пъти по-евтино от цената, на която Община Банско предоставя свои площи.
 • Не се включват гаранции за опазване на околната среда, защитените територии и защитените зони, както изисква Директива 2014/23/ЕС и законите в България;
 • Липсват гаранции, че всички приходи от ползването на ски зоната влизат в сметките на концесионера и по този начин продължава да съществува възможност за ощетяване на държавата;
 • Замита се отговорността на бивши и настоящи служители, заместник министри и министри от МОСВ, служители на Община Банско, Дирекцията за национален строителен контрол и Дирекцията на Националния парк. Странно е, че управляващата коалиция настоява да се разследва "целият криминален преход" на приватизацията, концесиите и групировките, но точно когато може да разкрие виновните лица в един случай – концесията в Национален парк "Пирин" предлага решение, което заличава отговорността на виновните длъжностни лица. Отбелязваме, че по времето, когато концесионната процедура с настоящия договор е обявена, министър Нено Димов е главен секретар на МОСВ на министър Евдокия Манева.
 
Коалицията „За да остане природа в България" отказва участие в каквито и да било срещи за обсъждане на съдбата на НП Пирин, преди да сме получили отговор на тези и други  въпроси, които ще изпратим към г-н Валери Симеонов, както се разбрахме на срещата на 20 ноември. Надяваме се Министерски съвет да отговори публично на тях. Въпросите можете да намерите на страницата на коалиция "За да остане природа в България".
 
Призоваваме всички свои привърженици и защитници на НП Пирин да се включат в протеста, който ще се проведе на 13-ти декември от 18,30 часа. Сборен пункт: метростанцията при НДК, при паметника на Алеко Константинов.
 
Приложения:
1. Карта на предложената нова концесия с навлизане в зоната за ограничаване на човешкото въздействие на НП Пирин, съответно в обекта на ЮНЕСКО.
2. Карта ски зона Банско със спортните съоръжения изградени и/или експлоатирани при съществени нарушения на Концесионния договор.
 Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
сряда, 29 ноември 2017 г.

Статистика от РИОСВ Смолян за допуснати ВЕЦ на територията на инспекция в Родопа планина

МОСВ, ние работим, проверяваме ОВОС, Оценки за съвместимост, правим справки.  Вие работите ли?  Че Европейската комисия чака


Справка за проведените ОВОС за ВЕЦ в РИОСВ Смолян

В регистъра се намират 168 процедури по ОВОС

В 91 случая ОВОС не е поискан (76 от тях са преди 1 януари 2007)

В 41 случая ОВОС е поискан (30 от тях преди 1 януари 2007)

Представени са 10 ОВОСа – само 1 след 1 януари 2007, 2 от тези решения са обжалвани от Община Доспат

Излиза, че само в един от десет случая е имало изготвен доклад по ОВОС

 

ОС

1.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хладилника",

2.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Юговско ханче

3.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хана"

4.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Чавдо

5.   Съгласява ВЕЦ Хладилника след ДОС

6.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "ТЕА III етап

7.   Съгласува ВЕЦ Юговско ханче след ДОС

8.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Имарет дере II етап

9.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Лъки

10.               Съгласува „МВЕЦ "ТЕА III след ДОС

11.               Съгласува „МВЕЦ "Имарет дере II етап след ДОС

12.               Съгласува МВЕЦ Лъки след ДОС

13.               Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ Гребенец

14.               Съгласува МВЕЦ Гребенец

15.               Съгласува промяна на местоположението на сградоцентралата на МВЕЦ Сливка без ДОС

16.               Съгласува изграждането на МВЕЦ Свети Врач без ДОС – част от трасето на водопровода попада в ЗЗ

17.               Съгласува частично изменение на схема на МВЕЦ Лъки-2

18.                класически Salami-slicing, където се съглусав отделно сградата

 

 1. РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2016 г. „Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща" в землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив
 2. 07.10.2011 Решение № 26-ОС/2011 „Изграждане на МВЕЦ "Свети Врач", на р.Еленска, землището на гр.Смолян
 3. 19.09.2011 Решение № 24-ОС/2011 „Изграждане на централа към МВЕЦ "Сливка", промяна на местоположението на сградо-централата", землището на с.Две топили, общ.Баните, обл.Смолян
 4. 16.08.2011 Решение № 19-ОС/2011 Изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ "Гашня 2003", землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян
 5. 20.07.2011 Решение № 16-ОС/2011 МВЕЦ "Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 6. 28.05.2011 Решение № 10-ОС/2011 Промяна на парцеларен план и включване на имот 026013, землището на с.Смилян към обект МВЕЦ „Бяла река"
 7. 16.05.2011 Решение № 09-ОС/2011 МВЕЦ „Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 8. 18.04.2011 Решение № 06-ОС/2011 „Изменение на парцеларен план на МВЕЦ "Сливка", землището на с.Две топили, с.Сливка и с.Вълчан дол, общ.Баните, обл.Смолян
 9. 02.11.2010 Решение № 87-ОС/2010 МВЕЦ "Лъки", м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 10. 04.10.2010 Решение № 78-ОС/2010 МВЕЦ "Имарет дере" - II-ри етап, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 11. 05.08.2010 Решение № 61-ОС/2010 МВЕЦ "Теа" (III-ти етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м."Герзовица", землищата на гр.Смолян и с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 12. 30.07.2010 Решение № 56-ОС/2010 МВЕЦ „Лъки" в ПИ № 191061, м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 13. 06.07.2010 Решение № 51-ОС/2010 МВЕЦ „Имарет дере" – II етап в ПИ № 000258, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 14. 21.06.2010 Решение № 39-ОС/2010 МВЕЦ "Юговско ханче", в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 15. 01.06.2010 Решение № 32-ОС/2010 МВЕЦ „Теа" (III – ти етап) в УПИ I 574005, м."Герзовица", землището на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 16. 25.05.2010 Решение № 30-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 17. 13.04.2010 Решение № 14-ОС/2010 МВЕЦ „Чавдо" в землището на гр.Смолян, обл.Смолян
 18. 10.03.2010 Решение № 10-ОС/2010 МВЕЦ „Хана" в ПИ № 084044, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 19. 09.03.2010 Решение № 09-ОС/2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 20. 12.02.2010 Решение № 05-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", в землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

21.               Съгласува ВЕЦ Сивиндо 2009 http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/23-%D0%9E%D0%A12009/23-%D0%9E%D0%A12009_IE_45.pdf

 

22.                2009 Съгласува МВЕЦ Кенан Дере– 1, с ДОС http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/58-%D0%9E%D0%A12009/58-%D0%9E%D0%A12009_IE_41.pdf  на река с 4 ВЕЦ!!!

 

23.               2007 да се извърши оценка за МВЕЦ Караул дере - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

24.               Да се извърши оценка за МВЕЦ Рибарника - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

25.               2007 – да се извърши оценка за МВЕЦ Мугла - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

Съвместни с ОВОС

1.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Гълъбово http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012_IE_31.PDF

2.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Бъзето и МВЕЦ Воденицата http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/CM-001-%D0%9F%D0%A02010/CM-001-%D0%9F%D0%A02010_IE_31.PDF

3.   2009 Да се извърши оценка на  Хидровъзел Барутин - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009_IE_31.PDF

4.   2008 Да се извърши оценка на МВЕЦ преспа  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008_IE_31.PDF

5.   2008 Да НЕ се извърши оценка на две МВЕЦ на съществуващ рибарник  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007_IE_32.PDF

 

Доклади за оценки за съвместимост

1.   17.01.2013 ПУП-ПРЗ за обект: МВЕЦ „Гълъбово" в земл. на с.Любино, общ.Ардино, обл.Кърджали

2.   17.06.2011 ПУП–ПРЗ за обект Малка ВЕЦ „Гребенец" в землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян

3.      21.09.2010 МВЕЦ „Лъки", р.Джурковска, общ.Лъки, обл.Пловдив

4.      27.08.2010 МВЕЦ „Имарет дере", землище на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив

5.      02.07.2010 МВЕЦ „Теа", м.Герзовица, землище на гр.Смолян, обл.Смолян

6.      23.04.2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив

7.   19.04.2010 МВЕЦ „Хладилника" на р.„Давидковска" в земл. на с.Песнопой, общ.Ардино

 

 

вторник, 28 ноември 2017 г.

Потвърдени са плановете за масови строежи и сечи в Пирин


Потвърдени са плановете за масови строежи и сечи в Пирин

Още през 2014 г. правителството е било наясно с намерението да се построят нови 333 км писти в Национален парк „Пирин"

София, 28 ноември 2017 г. – Българското правителство е знаело още през 2014 г., че концесионерът на ски зона „Банско" планира не само „една кабинка" а  нова, голяма ски зона в Национален парк „Пирин" с 333 км писти и 113 км съоръжения. Това е близо 5-кратно увеличение на съществуващите писти. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" научи това от документацията по съдебното дело, което води срещу решението на МОСВ новият проектоплан за управление на Национален парк „Пирин" да не минава през задължителната по закон екологична оценка. Информацията е в становище на концесионера, изпратено до Министерството на околната среда и водите.

Този документ показва за пореден път, че исканията за „втора кабинка на Банско" са само претекст за мащабно разширяване на ски зона „Банско" – от Предела, през Кулиното и Банско, до Добринище през защитените явно само на хартия вековни гори на Национален парк „Пирин".

По време на управлението на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова бяха предприети стъпки подготвеният проект на нов план за управление на Национален парк „Пирин" да бъде одобрен максимално бързо. Натискът за приемането му продължава и днес. Този план обаче е дълбоко порочен. Той предвижда строителство върху 12,5 пъти повече площ от националния парк спрямо сега, както и сечи на горите върху 60% от територията на парка. Финансиран е с европейски средства.

Междувременно, през изминалата седмица стана ясно, че сегашното правителство бърза да приеме промени в концесионния договор на ски зона Банско, както и в сега действащия план за управление на Национален парк "Пирин", които да подготвят почвата за мащабните сечи и строителство за новата 5 пъти по-голяма ски зона.

Всякакво ново строителство на спортни съоръжения в националните паркове на България е забранено със закон. (чл. 21 от Закона за защитените територии). А тъй като изграждането на ски писти е строеж (съгласно чл.12 от Закона за устройство на територията), твърденията на екоминистъра Нено Димов, че в Пирин няма да се строи нищо друго освен ски инфраструктура са много тревожни – и заради щетите, нанесени в парк Пирин досега, и защото тези строежи са съзнателно погазване на закона.

Разширяването на сегашната ски зона и строителството на нова противоречи и на изискванията на ЮНЕСКО, тъй като Пирин е част от Световното природно наследство. През 2010 г. ЮНЕСКО изключи ски зоната от обекта на световното наследство и я направи негова буферна зона заради унищожението, предизвикано от строителството на ски зона Банско.

Тогава българското правителство пое отговорността и му беше поставено условие да не допуска разширяване на съществуващата или строителство на нови ски зони в обекта на световното наследство, чиято територия обхваща Национален парк „Пирин".

В ЮНЕСКО вече са наясно със ситуацията в Пирин. Преди седмица Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), в който членува и българското правителство, публикува своя годишен доклад за състоянието на обектите на Световното наследство на ЮНЕСКО. В доклада за Национален парк "Пирин" се отбелязва, че състоянието му предизвиква „сериозно безпокойство", което е една стъпка преди крайната – „критично". Причините, описани в доклада, са заплахите от планираните строежи и сечи в националния парк. Споменава се, че управата на Национален парк Пирин не е в състояние да се противопостави на „силните външни интереси за туристическо развитие и също за използване на горите".

Коалицията "За да остане природа в България" ще обжалва в съда всяко правителствено решение, което заплашва вековните гори и уникалните пейзажи на Национален парк Пирин. Всички международни институции, които имат отношение към Пирин като ЮНЕСКО и Европейската комисия са редовно информирани. Ясно е, че всякакво ново строителство няма как да започне без предварителното одобрение на премиера Бойко Борисов.

През последната година над 100 хиляди души от цял свят са подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават премиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за управление на Национален парк "Пирин" за основна преработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще разрушат планината и поминъка на местните хора.
Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

неделя, 26 ноември 2017 г.

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”

 

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите"

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.12.2017 г.

План за управление на НП "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) може да се види на: http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.

сряда, 22 ноември 2017 г.

Офшорката „Рила спорт“ на царистите Сл. Стайков и благоевградската ексдепутатка Марина Дикова пипната в незаконно ползване на вода за хижа „Рилски езера“

Дата:
от: Събития

вторник, 21 ноември 2017 г.

Природозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в ПиринПриродозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в Пирин

Изказванията за "втори лифт в Банско" целят изместване на фокуса от пореден опит за разрешаване на мащабни сечи и строежи в националния парк

Коалиция "За да остане природа в България" съобщава, че на работна среща в Министерски съвет вчера с бивши и настоящи служители на МОСВ, представители на администрацията на Банско и на природозащитни експерти, инициирана от вицепремиера Валери Симеонов, стана ясно, че се готви бърза, мащабна промяна на концесионния договор  за ски-зона "Банско", която да узакони вече изградена незаконна инфраструктура и да отвори пътя за нови сечи и строежи в Национален парк "Пирин".

Представители на екокоалицията, участвали в срещата, подчертават, че никой от тях не е давал и не може да дава съгласие за изграждане на нова, мащабна инфраструктура на територията на националния парк, тъй като това е противозаконно и ще обезсмисли самото съществуване на парка като защитена територия и обект на световното природно наследство.

На срещата беше потвърдено, че темата за втори лифт се използва като медиен балон - апетитите не са за един конкретен лифт, а за нови писти, лифтове и нови инвестиции, поискани в случая от кмета на Банско. Това се цели както с двугодишния натиск за легитимиране на план за управление на националния парк, който да дава възможности за мащабни сечи и строежи, така и със сегашния опит за промяна на концесионния договор.

Редица от повдигнатите на срещата въпроси - относно обема на концесията, печалбата на концесионера, собствеността на съоръженията и необходимостта от екологична оценка, останаха без отговор. Работната група обяви, че ще събира въпроси, които да получат публични отговори заради високата обществена значимост на случая Пирин.

Природозащитниците припомнят, че продължават да се предлагат решения за увеличения туростопоток във и около парка, резултат от който са и опашките пред лифта. За да са ефективни и устойчиви решенията обаче, те трябва да дойдат след екологична оценка на въздействието от туристопотока и на цялостното антропогенно натоварване, на увеличаването на отпадните води и на замърсяването, които да се съпоставят с опазването на най-ценното в националния парк -  естествената природен ресурс. Подобно решение изисква ревизия на безконтролното презастрояване на Банско, допуснато в противоречие с първоначалните намеренията от 2001 г., както на над 60% незаконното разширяване на ски зоната, което също е доведе много повече туристи от предвидения капацитет. Търсенето на най-добро управленско решение минава и през прозрачност на работата на концесионера - отваряне на данните за човекопотока, брой на продадени карти, включително изчистване на съмненията, че пари от туропреторите директно се превеждат в офшорни зони, без да минават през България. Подобен анализ е важен и за да се изпълни заявеното от министър Валери Симеонов увеличение на концесионното възнаграждение.

От коалиция "За да остане природа в България" заявяват, че за да няма двусмислени интерпретации на изказванията по време на дискусиите в МС и МОСВ, ще изискват в бъдещите срещи да се води стенографски протокол. Природозащитниците потвърждават, че, както и досега, ще обжалват в съда всяко решение по случая на МС и МОСВ, за което не са проведени задължителните по закон процедури за преценка необходимостта от екологична оценка и на оценка за съвместимост, съгласно българското законодателство и европейските директиви.

Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
понеделник, 20 ноември 2017 г.

Тревожен доклад на ЮНЕСКО за състоянието на Национален парк Пирин заради плановете за разширението на ски зоните


Тревожен доклад на ЮНЕСКО за състоянието на Национален парк Пирин заради плановете за разширението на ски зоните
 
Както винаги, преди началото на новия ски сезон, правителството започва ударно да работи за „втора кабинка на Банско", която е само претекст
 

София, 20 ноември 2017 г. - Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че българското правителство вече петни международния имидж на страната , защото за проблемите около унищожаването на Национален парк Пирин са наясно на най-високо международно ниво в ЮНЕСКО. Проблемите в Пирин са свързани с планираното строителство на нова, много по-голяма ски зона, представяна скромно като „втората кабинка на Банско" и улесняването на сечите на вековни гори според новия проектоплан за управление на Национален парк Пирин.
 
Тази седмица Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), в който членува и българското правителство, наред със стотици други държавни и неправителствени организации, публикува своя годишен доклад за състоянието на обектите на Световното наследство на ЮНЕСКО.
 
ЮНЕСКО възлага на IUCN да извършва тези проверки, за да е наясно с реалното състояние на най-ценната и запазена природа по света, която е обект на защита на най-високо международно ниво.
 
В доклада за Национален парк Пирин се отбелязва, че състоянието му предизвиква „сериозно безпокойство", което е една стъпка преди крайната – „критично". Причините, описани в доклада, са заплахите от плана за разширяването на ски зоните в Национален парк Пирин от Предела през Банско до Добринище, особено в контекста на променящия се климат, както и от планираното увеличение на сечите. Споменава се, че управата на Национален парк Пирин не е в състояние да се противопостави на „силните външни интереси за туристическо развитие и също за използване на горите".
 
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" отбелязва, че както всяка година преди началото на ски сезона започват исканията за строителство на „втора кабинка на Банско".
 
Природозащитниците предупреждават, че тя е само параван за разширяването на ски зоната, така че тя да обедини планираната, но никога неразрешена ски зона Кулиното на Предела над Разлог, с разширението на ски зона Банско и на пистите над Добринище. Според изтекли вече планове (виж линка по-долу и приложената схема) става дума за гигантска ски зона с над 330 километра писти, които напълно ще унищожат северната част от Национален парк Пирин.
 
В същото време в момента се разработва нов общ устройствен план на град Банско. В него втора кабинка въобще не е предвидена, а това е законовият начин да се предприемат първи стъпки към евентуалното нейно строителство.
 
Пак в същото време кметът на Банско предлага да се промени сега действащия план за управление на Национален парк Пирин, така че да се допусне разширяване на ски зоната. Както знаете, това разширение завоалирано е вкарано в новия проектоплан за управление на националния парк, който обаче чака съдебно решение за законността си.
 
С исканията си кмета няма как да направи нещо смислено, защото всякакви промени на сега действащия план също трябва да се подложат на екологични оценки по българското и европейското законодателство, в които се забранява ново строителство на инфраструктура в националните паркове, но се разрешава ремонта. Т.е. няма как да бъде изградена законно втора кабинка, но на мястото на старата може да се изгради такава с по-голям капацитет.
 
В същото време правителството започва да имитира загриженост за Национален парк Пирин. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" е поканена на среща на работна група с вицепремиера Валери Симеонов в понеделник, на която да се обсъжда разширението на ски зона Банско.
 
Преди време такива срещи организираше и министърът на туризма Николина Ангелкова.
 
Коалицията "За да остане природа в България" е наясно, че тези срещи не стават без предварителното одобрение на премиера Бойко Борисов. През последната година над 100 хиляди души от цял свят са подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават примиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за управление на Национален парк Пирин за основна преработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще разрушат планината и поминъка на местните хора.
 

Повече информация:
- Докладът за Пирин на IUCN е на
http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/9613
 
- Тайният план за нова по-голяма ски зона стана публичен още през 2014 година: http://www.balkanleaks.eu/wp-content/uploads/2014/12/concept-2014.pdf
 
- Петицията до премиера Бойко Борисов продължава на wwf.bg/pirin


В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ